Slavistična prepletanja 5

Avtorji

Gjoko Nikolovski (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Natalija Ulčnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovanski jeziki, slovanske književnosti, interdisciplinarne raziskave, slovanski jeziki kot drugi in tuji jeziki, slavistika

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 5 prinaša trinajst prispevkov, razporejenih v štiri tematske sklope. Monografijo odpira sklop prispevkov, ki slovenski jezik obravnavajo v diahronem, sinhronem in digitalnem kontekstu, medtem ko so primerjalne frazeološke raziskave v fokusu drugega sklopa. Tretji sklop zajema prispevke, namenjene poučevanju in učenju slovenskega jezika kot neprvega jezika, zlasti v južnoslovanskem jezikovnem prostoru. Monografijo zaokroža sklop, ki se dotika poststrukturalističnih pristopov v preučevanju jezika, spola in seksualnosti ter obravnava slovaropisni prikaz besedja, povezanega z LGBTIQ+ osebami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gjoko Nikolovski (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Gjoko Nikolovski je doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja in izredni profesor za slovenski jezik. Zaposlen je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer je nosilec in izvajalec predmetov s področja slovenskega jezika in južnoslovanskih jezikov. Kot član raziskovalnega programa Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine s sinhronega in z diahronega vidika raziskuje slovenščino in južnoslovanske jezike na različnih jezikovnih ravninah. Od leta 2022 je urednik znanstvenih monografij Slavistična prepletanja 1, 2, 3, 4 in vodja Poletne šole slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika Slovenščina na prvi pogled. Vključen je bil v projekt Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega je nastalo inovativno interaktivno učno e-okolje za slovenščino. V okviru projektov Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (2018–2019) in Nadgradnja slovarskega portala Termania (2022–2023) je vodil nastanek Makedonsko-slovenskega, Slovensko-makedonskega in Slovensko-srbskega slovarja. Bil je tudi vodja študentskih projektov, v okviru katerih so nastale prostodostpne spletne aplikacije SOS Slovene (2019) in Hotel Slovenščina (2020) ter Zdravka (2023), ki so namenjene učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika na različnih stopnjah. V obdobju 2024–2025 sodeluje kot raziskovalec pri projektu Slovenščina na dlani 3.

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Natalija Ulčnik (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Natalija Ulčnik je doktorica jezikoslovnih znanosti in izredna profesorica za slovenski jezik. Predava na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z zgodovino slovenskega (knjižnega) jezika, leksikologijo, leksikografijo, frazeologijo in paremiologijo. Osredinja se na jezikovnorazvojne zakonitosti, spremembe v slovenščini in knjižnojezikovno variantnost, v zadnjem času pa tudi na pripravo frazeoloških učnih gradiv v digitalnem okolju. Vodila je projekta Slovenščina na dlani (2017–2021) in Slovenščina na dlani 2 (2022–2023), v okviru katerih je bilo pripravljeno in nadgrajeno učno e-okolje za slovenščino. Uredila je monografije Slovenščina na dlani 1–4, ki so vsebinsko vezane na digitalizacijo v jezikoslovju, razvoj in rabo jezikovnih virov ter učnih e-okolij. Je tudi sourednica znanstvenih monografij Slavistična prepletanja 1–4. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih s področja jezikoslovja, med drugim tudi v leksikografskem projektu Madžarsko-slovenski slovar (2015–2019), ki se je izvajal na Filozofski fakulteti Univerze ELTE v Budimpešti. Je članica raziskovalnega programa Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine.

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Prenosi

Izdano

11.04.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-854-3

COBISS.SI ID (00)

Kako citirati

Slavistična prepletanja 5. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.2.2024