Slavistična prepletanja 4

Avtorji

Gjoko Nikolovski (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Natalija Ulčnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovanski jeziki, raziskovalni pristopi, etimologija, leksika, leksikografija, besedotvorje

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 4 prinaša petnajst prispevkov, razporejenih v tri tematske sklope. Prvi sklop slovanske jezike postavlja v širši družbeni in kulturni kontekst, se dotika družbene kritičnosti, stereotipizacije ter jezikovnopolitičnih in jezikovnokulturnih tem. Drugi sklop je namenjen poučevanju in učenju slovanskih jezikov kot neprvih jezikov, zlasti v južnoslovanskem jezikovnem prostoru. Tretji sklop združuje literarnovedne in književnodidaktične raziskave, ki literarna dela v slovanskih jezikih prikažejo v luči kulturnih konceptov in izobraževalnih sistemov. Obravnavane teme so le nekatere od raziskovalnih izzivov slavističnih jezikoslovnih raziskav, ki so aktualne tako z vidika raziskovalnih tematik kot tudi metodologij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gjoko Nikolovski (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Gjoko Nikolovski je doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja in izredni profesor za slovenski jezik. Zaposlen je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer predava slovenščino kot drugi in tuji jezik ter južnoslovanske jezike (hrvaščino, srbščino in makedonščino). S sinhronega in z diahronega vidika raziskuje slovenščino in južnoslovanske jezike na različnih jezikovnih ravninah. Vključen je bil v raziskovalne in aplikativne projekte Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (2011–12) in Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (2018–2019) ter Slovenščina na dlani (2017–2021). Bil je vodja Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist, v okviru katerih sta nastali dve prostodostpni spletni aplikaciji SOS slovenščina (2019) in Hotel Slovenščina (2020), ki sta namenjeni učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika. Je član raziskovalnega programa Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine.

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Natalija Ulčnik (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Natalija Ulčnik je doktorica jezikoslovnih znanosti in izredna profesorica za slovenski jezik. Predava na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z zgodovino slovenskega (knjižnega) jezika, leksikologijo, leksikografijo, frazeologijo in paremiologijo. Osredinja se na jezikovnorazvojne zakonitosti, spremembe v slovenščini in knjižnojezikovno variantnost, v zadnjem času pa tudi na pripravo frazeoloških učnih gradiv v digitalnem okolju. Med letoma 2017 in 2021 je vodila projekt Slovenščina na dlani, v okviru katerega je bilo pripravljeno učno e-okolje za slovenščino. Uredila je monografijo Slovenščina na dlani 4, ki je vsebinsko vezana na digitalizacijo v jezikoslovju, razvoj in rabo jezikovnih virov ter učnih e-okolij. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih s področja jezikoslovja, med drugim tudi v leksikografskem projektu Madžarsko-slovenski slovar (2015–2019), ki se je izvajal na Filozofski fakulteti univerze ELTE v Budimpešti. Je članica raziskovalnega programa Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine.

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Prenosi

Izdano

20.07.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-625-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

20.07.2022

Kako citirati

Slavistična prepletanja 4. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.7.2022