ZORA 149: Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju

Avtorji

Simona Pulko (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Melita Zemljak Jontes (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovenščina kot drugi in tuji jezik, izobraževanje, medkulturnost, didaktika, jezikoslovje, literarna veda

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju prinaša recenzirane razprave,  v katerih sta zaradi aktualnosti in posledično vse večjih potreb po usvajanju slovenščine kot nematernega jezika z vidika najsodobnejših didaktičnih, jezikoslovnih, kulturoloških in literarnovednih pristopov osvetljena pomen in vloga slovenščine kot drugega in tujega jezika v izobraževanju. Avtorji in avtorice razprav prihajajo s Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), z mariborske, ljubljanske in s primorske univerze kakor tudi iz Avstrije, s Hrvaške, iz Madžarske, s Češke in iz Ukrajine. Uredili sta jo Simona Pulko in Melita Zemljak Jontes z Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Zakonodaja, ki vključuje tudi člene o učencih priseljencih in učenkah priseljenkah, je splošna in šolska. V prvo skupino sodijo mednarodni dokumenti in splošna slovenska zakonodaja: Ustava Republike Slovenije (2006), Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (2002), Zakon o azilu (2006), Zakon o tujcih (2009, 2011) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) (2021). V drugo skupino sodijo Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), Zakon o osnovni šoli (2006), Zakon za uravnoteženje javnih financ (2012) in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (2013); v to skupino sodijo tudi Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007), Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009), Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012), Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017), Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (2018) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019). Slovenija je tudi podpisnica dokumenta osmih Ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje: evropski referenčni okvir (UL EU 2018/C 189/8).

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) je dokument, ki vsebuje načela, cilje in strateške usmeritve vzgoje in izobraževanja, najprej splošna, v nadaljevanju po stopnjah šolanja (vrtec, OŠ, SŠ), v posebnem poglavju se načela, cilji in strategije nanašajo tudi na otroke priseljence in na otroke, rojene v Sloveniji, katerih materinščina ni slovenščina. Posebej pomembna je uzaveščenost o rabi jezikov v vzgoji in izobraževanju: slovenščina kot prvi in drugi jezik, materinščina in tuji jeziki (2011: 33–35). Spoštovanje vseh otrok, katerih materinščina ni slovenščina, se kaže predvsem v načelu spodbujanja medkulturnosti, saj je zavedanje o obči kulturni dediščini temeljni pogoj za sprejemanje in spoštovanje pluralizma kultur.

Z različnih raziskovalnih vidikov napisane razprave  posegajo na naslednja tematska področja: slovenščina kot drugi in tuji jezik v germanskem, južnoslovanskem, romanskem in madžarskem svetu; slovenska književnost na slavistikah v germanskem, južnoslovanskem, romanskem in madžarskem svetu; slovenščina v primerjavi s tipološko in genetsko (ne)sorodnimi jeziki; vloga književnih besedil pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; vloga strokovnih in poljudnoznanstvenih besedil pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; učbeniška gradiva za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika skozi čas; dvo- in večjezični avtorji ter avtorice pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; sodobni pristopi, metode in nove tehnologije v poučevanju in usvajanju slovenščine kot drugega in tujega jezika (na osnovnih in srednjih šolah ter gimnazijah, na univerzi ipd.); slovenska kulturna dediščina pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; kulturološki in ekološki tematski sklopi pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; vloga arealov pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Simona Pulko (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Simona Pulko (1972) je docentka za didaktiko slovenskega jezika in književnosti na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji jezikovne in književne didaktike, posveča se socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam in njihovi vpetosti v šolski sistem ter s slovenščino kot drugim in tujim jezikom v šolskem sistemu. Leta 2007 je izdala znanstveno monografijo Sporočanje v osnovni šoli, leta 2015 v soavtorstvu z Melito Zemljak Jontes še znanstveno monografijo Slovensko ali knjižno – kako je prav?. Leta 2018 je v souredništvu z Jožico Čeh Steger in Melito Zemljak Jontes izdala znanstveno monografijo Ivan Cankar v medkulturnem prostoru, leta 2021 pa v souredništvu z Dragico Haramija znanstveno monografijo Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju.

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.pulko@um.si

Melita Zemljak Jontes (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Melita Zemljak Jontes (1973) je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji slovenske dialektologije in jezikovne kulture, v zadnjem desetletju pa se posveča predvsem socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam govorice mladostnikov ter slovenščini kot drugemu in tujemu jeziku. Izdala je monografiji Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza (2004) in Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi (2014), leta 2015 pa v soavtorstvu s Simono Pulko še znanstveno monografijo Slovensko ali knjižno – kako je prav?. Leta 2018 je v souredništvu z Jožico Čeh Steger in Melito Zemljak Jontes izdala znanstveno monografijo Ivan Cankar v medkulturnem prostoru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: melita.zemljak@um.si

Prenosi

Izdano

09.12.2022

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-669-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

02.12.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 17,00 €

Mehka vezava 17,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-670-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

02.12.2022

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 3cm

Kako citirati

(Ed.). (2022). ZORA 149: Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.12.2022