Medpredmetno povezovanje in pouk jezikov

Avtorji

Alja Lipavic Oštir (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Saša Jazbec (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1605-8886

Kratka vsebina

V publikaciji so teoretično, aplikativno in empirično obravnavne različne možnosti in priložnosti za povezovanje pouka nejezikovnih vsebin in pouka jezikov, kar v uvodniku na kratko poimenujemo kot Učenje za življenje! Prispevki so razvrščeni v pet tematskih sklopov, ki naslavljajo naslednje vidike: stališča učiteljev do pouka jezikov, uresničevanje medpredmetnega povezovanja na različnih točkah vertikale v šolstvu, medpredmetno povezovanje kot priložnost za posamezne jezike, povezovanje jezikov s perspektive drugih področij ter primerjava in izkušnje šolskih sistemov z medpredmetnim povezovanjem drugod. Prispevki so pomemben doprinos k razmisleku odločevalcev, kreatorjev šolske politike in akterjev v učnem procesu o prepotrebnih spremembah, o relativizaciji mej med posameznimi znanostmi in o pomenu osmišljenega učenja in poučevanja jezikov, ki učence in učenke pripravlja na življenje. V njem problemi, ki jih rešujemo, niso omejeni na eno samo področje ali na en jezik, ampak so holistični in zahtevajo razumevanje različnih perspektiv gledanja na nek konkreten problem in zahtevajo znanja in razumevanja različnih jezikov.

Fächerübergreifende Integration und Sprachunterricht. Die Publikation bietet theoretische, angewandte und empirische Einblicke in die verschiedenen Möglichkeiten und Chancen der Integration von nicht-sprachlichem und sprachlichem Unterricht, die wir im Leitartikel kurz als Learning for Life! bezeichnen. Die Beiträge sind in fünf Themenbereiche gegliedert, die sich mit folgenden Aspekten befassen: die Ansichten der Lehrkräfte über den Sprachunterricht, die Umsetzung der fächerübergreifenden Integration an verschiedenen Stellen der Bildungskette, die fächerübergreifende Integration als Chance für einzelne Sprachen, die sprachliche Integration aus der Perspektive anderer Bereiche sowie Vergleiche und Erfahrungen von Schulsystemen mit fächerübergreifender Integration in anderen Ländern. Die Beiträge leisten einen wichtigen Beitrag zur Reflexion von Entscheidungsträgern, Schulpolitikern und Akteuren im Lernprozess über dringend notwendige Veränderungen, über die Relativierung der Grenzen zwischen den Wissenschaften und über die Bedeutung eines sinnvollen Sprachenlernens und -lehrens, das die Schüler auf das Leben vorbereitet. Die Probleme, die wir lösen, beschränken sich nicht auf ein einziges Fachgebiet oder eine einzige Sprache, sondern sind ganzheitlich und erfordern ein Verständnis für verschiedene Perspektiven auf ein bestimmtes Problem sowie die Kenntnis und das Verständnis verschiedener Sprachen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alja Lipavic Oštir (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Dr. Alja Lipavic Oštir, redna profesorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v Sloveniji in na Filozofski fakulteti Univerze sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem. Raziskovalna področja: jezikovni stiki, večjezičnost, jezikovne biografije migrantov, CLIL, medpredmetno povezovanje in problemsko učenje.

Maribor, Slovenija. E-pošta: alja.lipavic@um.si

Dr. Alja Lipavic Oštir, Professorin für Deutsch an der Philosophischen Fakultät der Universität Maribor, Slowenien, und an der Philosophischen Fakultät der Universität St. Cyril und Methodius, Trnava, Slowakei. Forschungsinteressen: Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit, Sprachbiografien von Migranten, CLIL, fächerübergreifendes und problemorientiertes Lernen.

Maribor, Slowenien. E-Mail: alja.lipavic@um.si

Saša Jazbec (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Dr. Saša Jazbec je izredna profesorica za didaktiko nemščine na FF Maribor. Ukvarja se s preučevanjem didaktiko nemščine in procesi učenja in poučevanja tujega jezika oz. tujih jezikov, s poudarkom na nemščini. Del njenega strokovnega, raziskovalnega in pedagoškega dela so tudi sodobni in aktualni pristopi, kamor sodi medpredmetno povezovanje.

Maribor, Slovenija. E-pošta: sasa.jazbec@um.si

Prenosi

Izdano

25.01.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-823-9

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

CFDM, JN

Date of first publication (11)

25.01.2024

Kako citirati

Medpredmetno povezovanje in pouk jezikov. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.1.2024