Hagiografija v luči sodobnih raziskav

Avtorji

Blanka Bošnjak (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

hagiografija, hagiografski diskurz, svetniki, svetnice, proces kanonizacije, kulturni svetniki in svetnice

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Hagiografija v luči sodobnih raziskav zajema dvajset poglavij z razdelitvijo v štiri sklope, ki na sistematičen teoretski način ali s študijami posameznih primerov zajemajo pojavno nadvse raznoliko hagiografsko produkcijo: prvi sklop poglavij obravnava literarnozgodovinske, naratološke, jezikoslovne in dialektološke poglede na hagiografski diskurz od druge polovice 18. do začetka 20. stoletja na Slovenskem, drugi odpira vprašanja interdisciplinarnih, transdisciplinarnih in kulturoloških konceptov hagiografije, tretji sklop razpira razumevanje hagiografskega diskurza v odnosu do biografskega, zgodovinopisnega, pridižnega, legendarnega in paremiološkega, četrti sklop poglavij v monografiji pa prinaša predstavitev procesa kanonizacije svetnikov, svetnic in kulturnih svetnikov, svetnic skozi čas. Namen monografije je poudariti raznolikost vrstno-zvrstnih, žanrskih, naratoloških perspektiv hagiografskega diskurza, izpostaviti različna metodološka ter konceptualna izhodišča, pri čemer ima pomembno vlogo vključitev prepleta kulturoloških konceptov preučevanja hagiografij in hagiografskih procesov, opredelitev njihovega mesta v evropskem kontekstu vključno z latinsko in bizantinsko hagiografsko srednjeveško ustvarjalnostjo ter izpostavitev pomembne vloge tujejezičnih predlog.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Blanka Bošnjak (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Blanka Bošnjak je doktorica znanosti s področja slovenske književnosti in izredna profesorica za predmetno področje slovenska književnost. Predava na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s starejšo slovensko književnostjo, pridigo, hagiografijo, esejem in sodobno slovensko kratko prozo. Osredinja se na stilne in idejne tokove do romantike, razvoj pripovedništva v starejših obdobjih slovenskega slovstvenega razvoja, tipološke značilnosti in poetike v sodobni slovenski kratki prozi, v zadnjem obdobju pa tudi na literarno branje ter motivacijo za branje v okviru članstva v projektu OBJEM – Bralna pismenost in razvoj slovenščine (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) med leti 2017 in 2021. Je avtorica monografij Premiki v sodobni slovenski kratki prozi (2005) ter Med sodobnostjo in tradicijo (2015). Je članica raziskovalnega programa Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine.

Maribor, Slovenija. E-pošta: blanka.bosnjak@um.si

Prenosi

Izdano

02.10.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-778-2

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

DNBX

Date of first publication (11)

02.10.2023

Kako citirati

Hagiografija v luči sodobnih raziskav. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.9.2023