Slovenščina na dlani 3

Avtorji

Natalija Ulčnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

učenje, poučevanje, e-okolje, slovenščina, pravopis, slovnica, frazeologija, besedilo, prožne oblike učenja in poučevanja

Kratka vsebina

Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila), ki temeljijo na zajemanju primerov iz aktualnih in avtentičnih besedil. Dodane so tudi nazorne razlage, ki jih lahko učeči se uporabljajo kot pomoč pri reševanju nalog ali v obliki samostojnega jezikovnega priročnika. Prispevki, vključeni v monografijo, podrobneje predstavljajo ozadje priprave vaj in nalog, podajajo koncept priprave razlag, se dotikajo pomena frazeološke kompetence in predstavljajo zanimive rezultate anketiranja o pomenu frazemov, prikažejo pa tudi načrtovano notranjo evalvacijo e-okolja ter ovrednotijo e-okolje v kontekstu prožnih oblik učenja in poučevanja. S tem je strokovni javnosti omogočen vpogled v razvoj in izvajanje posameznih faz priprave učnega e-okolja, ki se bo od leta 2021 lahko uporabljalo za obogatitev pouka slovenščine.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Natalija Ulčnik (1979) je doktorica jezikoslovnih znanosti in izredna profesorica za slovenski jezik. Zaposlena je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer predava zgodovino slovenskega jezika in razvoj jezika. Raziskovalno se usmerja zlasti na jezik v starejših slovenskih besedilih, razvoj leksike in paremiologijo. Vključena je bila v več raziskovalnih projektov, je članica programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine ter vodja projekta Slovenščina na dlani (2017–2021). V sklopu slednjega je uredila tri strokovne monografije (Slovenščina na dlani 1, Slovenščina na dlani 2, Slovenščina na dlani 3).

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Prenosi

Izdano

March 12, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-438-5

COBISS.SI ID (00)

52985603

Date of first publication (11)

2021-03-12

Kako citirati

Slovenščina na dlani 3. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-438-5