Likovna apreciacija v vzgoji in izobraževanju: Primeri kvalitativnih raziskav

Avtorji

Matjaž Duh
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-0641-3204
Jerneja Herzog
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6006-5143

Ključne besede:

Likovna apreciacija, kvalitativne raziskave, vrtec, osnovna šola, srednje šola, fakulteta

Kratka vsebina

Znanstvena monografija obsega šest glavnih poglavij. V Uvodu sta predstavljeni ustvarjalnost in apreciacija kot dva temeljna vidika pouka likovne umetnosti. V nadaljevanju, Terminološka opredelitev likovne apreciacije, je razvoj termina likovna apreciacija opredeljen na osnovi poznanih strokovnih razprav. V poglavju Osnovne značilnosti likovne apreciacije so opisani dejavniki likovne apreciacije. V poglavju Struktura likovne apreciacije sta predstavljena likovno znanje in čas kot pomembna dejavnika pri razvoju likovne apreciacije. V naslednjem poglavju, Plasti likovnega dela, so te podrobno opisane, saj večplastnost likovnih del omogoča različne pristope k razvoju likovne apreciacije. Poglavje se zaključi z obravnavo likovnega vrednotenja in likovne apreciacije. V naslednjem, obsežnem poglavju je predstavljen pregled kvalitativnih empiričnih raziskav, kjer so sistematično opisani načrtovanje, instrumentariji in izvedbe ter rezultati raziskav. Te so bile izvedene na celi vertikali izobraževalnega sistema, tj. v otroških vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in višjih/visokih šolah različnih študijskih smeri v Sloveniji in v tujini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matjaž Duh, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Dr. Matjaž Duh je redni profesor specialne didaktike za področje likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Različne vsebine s področja likovne pedagogike predstavlja študentom prve, druge in tretje bolonjske stopnje ter jim je mentor pri zaključnih delih. Njegova znanstvenoraziskovalna področja so likovna ustvarjalnost, likovna apreciacija, likovnooblikovne in likovnointelektualne sposobnosti otrok in mladostnikov. Raziskovalno se ukvarja tudi s spremljavo uvajanja sodobnih likovnih praks v kurikulume za osnovne šole. Je glavni urednik Revije za elementarno izobraževanje, član uredniških odborov znanstvenih revij v tujini in recenzent pri več uglednih tujih revijah. Kot gostujoči profesor je predaval na mnogih tujih univerzah. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij. Aktiven je tudi na likovnoustvarjalnem področju in je član Društva likovnih umetnikov Maribor (DLUM) in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU).

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.duh@um.si

Jerneja Herzog, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Dr. Jerneja Herzog je izredna profesorica specialne didaktike za področje likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Kot gostujoča profesorica je predavala na številnih univerzah v tujini. Je avtorica in soavtorica mnogih znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij. Koordinarala je več projektov. Za svoje dosežke je leta 2019 prejela priznanje rektorja Univerze v Mariboru za izjemne znanstvenoraziskovalne in pedagoške dosežke ter istega leta kot koordinatorica projektne skupine častno državno Valvasorjevo priznanje za raziskovalno delo na področju slepih in slabovidnih. Njeno raziskovalno področje zajema področje likovne ustvarjalnosti in likovnih sposobnosti na različnih razvojnih stopnjah (otrok, učencev in srednješolcev), likovne apreciacije, sodobne likovne umetnosti v različnih kurikulumih, približevanje likovne umetnosti in kulturne dediščine ranljivim skupinam. Je recenzentka pri številnih uglednih tujih revijah in tehnična urednica Revije za elementarno izobraževanje.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jerneja.herzog@um.si

Izdano

06.11.2020

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-402-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-402-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

06.11.2020

Dimenzije

16mm x 23mm x 1,6mm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Likovna apreciacija v vzgoji in izobraževanju: Primeri kvalitativnih raziskav (Vols. 138). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/516