Prispevki iz slovenskega besedoslovja

Avtorji

Irena Stramljič Breznik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

dr. Irena Stramljič Breznik je docentka za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Pedagoške fakultete v Mariboru. Poudarek, da je tako v magistrski nalogi (1991) kor v disertaciji (1994) obravnavala teme s področja besedotvorja slovenskega jezika, natančneje pojasnjuje naslov avtoričine prve knjige, v kateri je pod skupnim naslovom Prispevki iz slovenskega besedoslovja zbrala 13 razprav, razdeljenih v dva tematska kroga.
Prvi del knjige je namenjen obravnavi besedotvornih vprašanj. Glede na obseg predstavlja skoraj dve tretjini celotne knjige in se notranje členi v tri podrazdelke. Prvi sklop prispevkov na podlagi slovarskega gradiva SSKJ kaže sinhroni časovni prerez in daje podrobnejše podatke o vlogi posameznih obrazil pri samostalniški izpeljavi iz pridevniških, glagolskih in samostalniških podstav. Predstavljeni rezultati raziskav, ki izhajajo iz magistrske naloge in disertacije, so nazorno prikazani v različnih razpredelnicah in grafih; komentarji o značilnostih posameznih izpeljavnih morfemov pa podprti s številnimi izbranimi zgledi. Drugi sklop se omejuje na prikaz besedotvorja pri nekaterih slovničarjih 19. stoletja in tretji daje pregled postopnega oblikovanja in rasti besednovrstnega in besedotvornega izrazja v starejših slovensko pisanih slovnicah.
Drugi del knjige prinaša teme iz frazeologije. Dva prispevka obravnavata frazeološke sestavine, ki podrobneje odkrivajo vlogo frazemov v besedilih dveh funkcijskih zvrsti, umetnostni in publicistični. Tretji izhaja iz analize v SSKJ zajetih frazemov s pomenom ?umreti?. Slovar, obsegajoč več kot sto frazemov in njihovih različic, kaže da je smrt za človeka izjemno travmatična skušnja in ima zato v jeziku številne izrazitve. Avtorica jih je obdelala z več vidikov: pomenskega, motivacijskega, vrednostnega na podlagi kvalifikatorjev v SSKJ, s sestavinskega in slovničnostrukturnega. Opazno je, da prevladujejo frazemi iz krščanskoreligioznega okolja, ki imajo v SSKJ pogosto oznako vzneseno in evfemistično; slovničnostrukturno pa so najpogosteje grajeni kot glagol s tožilniškim samostalnikom. Zadnji del knjige prinaša pomene krajšav.
Knjiga daje vtis sistematično urejene celote, katere rdeča nit sta beseda v svoji tvorbeni strukturi s sinhronega in diahronega vidika ter besedna zveza v svoji preneseni pomenskosti. Polovico knjige predstavljajo še neobjavljena besedila. To in obsežnejši izbor literature bosta k branju gotovo pritegovala študente sloveniste, ki bodo ob prebiranju našli marsikatero idejo za diplomsko delo, pa tudi tiste, ki jih poklicno ali zgolj ljubiteljsko zanimajo predstavljene jezikovne značilnosti slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Prispevki iz slovenskega besedoslovja
Izdano
1999-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

COBISS.SI ID
Date of first publication
1999
Dimenzije
16,50cm x 21cm x 1,6cm