Študijsko gradivo pri predmetu Avtonomni gospodarski posli: Zbirka vaj

Avtorji

Jerneja Prostor
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Kratka vsebina

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je bilo pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu pri predmetu Avtonomni gospodarski posli na drugi stopnji bolonjskega študija prava. Študenti so z vajami v tem gradivu napoteni, da najprej ponovijo teoretično znanje o določeni tematiki, v nadaljevanju pa je zajetih nekaj praktičnih primerov, z reševanjem katerih študenti preverijo, ali so predavano snov pravilno razumeli. Pri reševanju je treba uporabiti Obligacijski zakonik, Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Dunajsko konvencijo), avtonomne pravne vire in domačo ter tujo sodno prakso. Sklic na vire teh primerov skupaj z literaturo, ki jo je treba uporabiti pri študiju, je v zbirki vaj naveden pri posameznih nalogah in na koncu v seznamu literature. Zbirka obsega vaje z naslednjih področij: sklenitev pogodbe, spremenjene okoliščine in višja sila, omejitev in izključitev odškodninske obveznosti, pogodbena kazen, bančna garancija in dokumentarni akreditiv, uporaba ter sankcije za kršitev pogodbe po Dunajski konvenciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Drnovšek G., Hardship po načelih mednarodnih gospodarskih pogodb, PiD 5/2004, str. 815.

Ferčič A., Določitev kupnine z vidika Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga, PiD 5/2001, str. 628.

Juhart M., Plavšak N. (redaktorja), Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2003-2004.

Kranjc V., Preprečitev zlorab ob unovčitvi neodvisnih bančnih garancij, PiD 1/2013, str 5. Kranjc V., Pogoji v neodvisni bančni garanciji, PiD 6-7/2012, str. 1181.

Kranjc V., Vloga in dopustnost pogodbenih klavzul o omejitvi ali izključitvi poslovne odškodninske odgovornosti, PiD 2/2008, str. 191.

Kranjc V., Pogodbene klavzule o spremenjenih okoliščinah ter hardship klavzula Mednarodne trgovinske zbornice, Gospodarski subjekti na trgu – posodobitev gospodarskega prava, Štirinajsto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Portorož 2006, str. 115.

Kranjc V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Ljubljana 2006.

Kranjc V., Bančna garancija – odvisna ali neodvisna pravna narava, PiD 2/2001, str. 305. Možina D., Kršitev pogodbe, GV Založba, Ljubljana 2006. Prostor J., Pogodbena kazen v poslovni praksi, PiD 8/2014, str. 1404.

Prostor J., Nedokumentarni pogoji v dokumentarnih akreditivih in neodvisnih bančnih garancijah, PiD 1/2011, str. 97. Rajgelj B., Pogoji in ovire pri uveljavljanju sankcij za kršitev mednarodne prodajne pogodbe, PiD 6-7/2005, str. 1252.

Schlechtriem P., Možina D., Pravo mednarodne prodaje, Uradni list RS, Ljubljana 2006. Strnad I., Pogodbena odškodninska obveznost – izbrani primeri novejše sodne prakse, Gospodarski subjekti na trgu, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za gospodarsko pravo, Portorož 2013 (e-oblika).

Tratnik M., Pogodbene klavzule o oprostitvi odgovornosti in klavzula o višji sili Mednarodne trgovinske zbornice 2003, Gospodarski subjekti na trgu – posodobitev gospodarskega prava, Štirinajsto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Portorož 2006, str. 125.

Vesenjak M., Vloga bank garantov pri unovčevanju protigarancij, PiD 8/2013, str. 1275.

Prenosi

Izdano

12.04.2016

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-6399-75-3

DOI (06)

10.4335/9789616399814

Date of first publication (11)

12.04.2016

Kako citirati

Študijsko gradivo pri predmetu Avtonomni gospodarski posli: Zbirka vaj. (2016). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/8