A Student’s Guide to Practical Work in Soil Science

Avtorji

Mateja Muršec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ključne besede:

kamnine, kakovost tal, laboratorijske metode, talni profil, terensko delo

Kratka vsebina

Navodilo za praktične vaje s področja pedologije. Gradivo je namenjeno tujim študentom, ki poslušajo pedologijo na UM. Zajema osnove geološke sestave litosfere, sistematiko, mineralno sestavo in prepoznavanje kamnin. Študente seznani z opremo in s pravilnim načinom vzorčenja tal, transporta, hranjenja ter priprave vzorcev za nadaljnje analize. Opisuje terenske in laboratorijske postopke za določanje nekaterih fizikalnih (struktura, tekstura, volumska gostota tal in poroznost, vsebnost vode, barva) in kemičnih (reakcija tal, vsebnost organske snovi, dušika, fosforja in kalija) parametrov kakovosti tal. Na koncu vodi študenta pri opisu talnega profila z opisom posameznih horizontov in določanju talnega tipa.

Biografija avtorja

Mateja Muršec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Mateja Muršec je zaposlena kot visokošolska predavateljica na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru na področju pedologije oz. znanosti o tleh. Dodiplomski in magistrski študij agronomije je zaključila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, doktorski študij naravoslovnih ved pa na francoski Univerzi v Burgundiji. Ukvarja se z vrednotenjem kakovosti tal v odvisnosti od agrotehničnih ukrepov. Je nosilka predmetov Pedologija, Tla in okolje, Sistematika in vrednotenje tal ter Ekologija in varstvo tal na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Hoče, Slovenija. E-pošta: mateja.mursec@um.si

Prenosi

Izdano

October 24, 2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-635-8

COBISS.SI ID (00)

125690371

Date of first publication (11)

2022-10-24

Kako citirati

A Student’s Guide to Practical Work in Soil Science. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.11.2022