ZORA 148: Narečno besedje slovenskega jezika: V spomin na akademikinjo Zinko Zorko

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Zinka Zorko, Maks Pleteršnik, slovenski jezik, narečje, dialektologija, slovaropisje

Kratka vsebina

V monografiji Narečno besedje slovenskega jezika. V spomin na akademikinjo Zinko Zorko je v šestnajstih poglavjih predstavljeno delo Zinke Zorko in najnovejše slovenske raziskave, ki nadaljujejo njeno delo dialektološko delo: Zinka Zorko in Pleteršnikovi dnevi, Zinka Zorko in Slovenski lingvistični atlas, Narečna podoba malečniškega govora, Germanizmi v malečniškem govoru, Poimenovanja oseb v malečniškem govoru, Glasovne značilnosti novomeškega govora, Tradicionalni poklici gorenjskega podeželja kot motivacija narečnih hišnih imen, Prevajanje in sinhronizacija: Teoretske in metodološke osnove ter lastne izkušnje s prevajanjem in sinhronizacijo dialektoloških filmov, Narečno besedje v etnološki razpravi Avgusta Pavla. Tipologija pomenskih prenosov v slovenskih narečjih (z ozirom predvsem na zahodna slovenska narečja), (Bavarsko)visokonemške in (karnijsko)furlanske jezikovne prvine v rezijanski antroponimiji, Pleteršnikove rokopisne zbirke zemljepisnih imen, Metelkova zbirka slovenskih toponimov 1823, Projekt Historična topografija Primorske, Vsaka vas ima svoj glas tudi v Občini Brežice

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Marko Jesenšek je redni profesor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru; med letoma  2003 in 2006  je bil prorektor za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje in  med letoma 2015‒2018 prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru;  bil je pobudnik za ustanovitev Filozofske fakultete v Mariboru in njen prvi dekan (2006–2015); od 1. junija 2017 je bil sprejet v SAZU, od 1. oktobra 2021 je tajnik razreda za filološke in literarne vede SAZU.  Ukvarja se z zgodovino slovenskega jezika in z jezikovno politiko ter jezikovnim načrtovanjem. Njegova bibliografija obsega 798 enot (september 2021), med njimi 10 samostojnih znanstvenih monografij in 2 v soavtorstvu; organiziral je 51 domačih in mednarodnih konferenc.  Za znanstveno in raziskovalno delo je dobil leta 2009 Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Prenosi

Izdano

29.07.2022

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 17,00 EUR

Mehka vezava 17,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-627-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.07.2022

Dimenzije

16cm x 23cm x 2cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-684-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

14.12.2022

Kako citirati

(Ed.). (2022). ZORA 148: Narečno besedje slovenskega jezika: V spomin na akademikinjo Zinko Zorko. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.8.2022