Επικοινωνιακές προκλήσεις στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν κωφά και μη κωφά άτομα

Avtorji

Marko Kompara (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-7741-1057
Marko Hölbl (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-9414-3189
Tatjana Welzer Družovec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-6865-4946

Ključne besede:

mednarodna kretnja, znakovni jezik, vključujoče izobraževanje, komunikacijski izzivi, gluhe skupnosti, διεθνής νοηματική,, νοηματική γλώσσα, συμπεριληπτική εκπαίδευση, επικοινωνιακές προκλήσεις, κοινότητες των κωφών

Kratka vsebina

Komunikacijski izzivi v inkluzivnem izobraževanju, s katerimi se soočajo gluhe in slišeče osebe. To je zbirno poročilo o delu, opravljenem v prvem intelektualnem rezultatu na temo izzivov v komunikaciji (angl. Intellectual Output One: Communication Challenges) za projekt Spodbujanje vključujočega izobraževanja z mednarodno kretnjo (ang. Advancing Inclusive Education Through International Sign) – InSign. To poročilo združuje in povzema rezultate nacionalnih poročil, ki so jih pripravili projektni partnerji iz Cipra, Nemčije, Grčije, Portugalske in Slovenije. Ta dokument vključuje informacije o nacionalnih znakovnih jezikih, podpori gluhim osebam in njihovih možnostih izobraževanja v različnih državah. Pregledali smo stanje mednarodne kretnje v vseh partnerskih državah. Izvedli smo tudi vprašalnik, v katerem smo predvsem od študentov zbirali informacije o tem kako dojemajo gluhe osebe, Koliko poznajo znakovni jezik in s kakšnimi težavami mislijo, da se gluhi in naglušni srečujejo v izobraževalnem sistemu. V tem dokumentu bomo analizirali skupne podatke, zbrane pri vseh projektnih partnerjih. Vsak partner je opravil tudi voden intervju s tistimi, ki najbolje poznajo gluho skupnost (sami gluhi, pedagogi, tolmači itd.), da bi bolje razumeli okoliščine in odgovorili na nekatera vprašanja, ki jih je težko najti v literaturi. Konsolidirano poročilo v krajši obliki povzema intervjuje iz nacionalnih poročil z glavnimi ugotovitvami.

Πρόκειται για μια ενοποιημένη έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο παραδοτέο (IO1) για το έργο “Advancing Inclusive Education Through International Sign – InSign”. Η έκθεση αυτή συνδυάζει και συνοψίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εθνικές εκθέσεις των εταίρων του έργου, από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Παρουσιάζονται οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εθνικές νοηματικές γλώσσες, την υποστήριξη των κωφών και τις δυνατότητες επιμόρφωσης τους στις διάφορες χώρες. Μια ενότητα, εξετάζει την κατάσταση της Διεθνούς Νοηματικής σε όλες τις χώρες-εταίρους και μια άλλη ενότητα παρουσιάζει τις εθνικές εκθέσεις με τις έρευνες που έγιναν κυρίως σε μαθητές για να μετρηθεί πώς αντιλαμβάνονται τους κωφούς, τις δυσκολίες τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και πώς κατανοούν τη νοηματική γλώσσα. Επίσης, αναλύονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου, για την κάθε χώρα, μετά τις συντονιζόμενες συνεντεύξεις που έγιναν με αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα την κοινότητα των κωφών, όπως κωφούς, εκπαιδευτικούς, διερμηνείς κ.λπ. Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση των προβλημάτων των κωφών και θα απαντήσει ερωτήματα που δεν βρίσκονται εύκολα στη βιβλιογραφία. Συνοψίζονται εδώ, όλα τα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις των εθνικών εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Marko Kompara (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Marko Kompara je raziskovalec in asistent na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Leta 2019 je na isti fakulteti, doktoriral iz računalništva in informatike. Njegova doktorska disertacija se je osredotočala na protokole izmenjave ključev v omejenih okoljih. Njegovi raziskovalni interesi so povezani z zasebnostjo, kriptografijo, varnostjo brezžičnih komunikacij in varnostjo informacijskih sistemov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.kompara@um.si

Marko Hölbl (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Marko Hölbl je docent in raziskovalec na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Leta 2009 je na isti fakulteti, doktoriral iz računalništva in informatike. Ima 14 let izkušenj na področju raziskovanja, poučevanja in projektnega dela. Njegovi glavni raziskovalni interesi vključujejo vse vidike kibernetske varnosti, kriptografijo, varnost omrežij in interneta, dojemanje varnosti s strani uporabnikov, varnostno zavest ter tehnologijo veriženja blokov. Je aktiven član in tajnik CEPIS LSI, član Evropske organizacije za kibernetsko varnost (WG6) in član izvršnega odbora Slovenskega društva Informatika.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.holbl@um.si

Tatjana Welzer Družovec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Tatjana Welzer Družovec je raziskovalka in redna profesorica na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Leta 1995 je na isti fakulteti, doktorirala iz računalništva in informatike. Je vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije na Inštitutu za informatiko. Raziskovalno se ukvarja s kibernetsko varnostjo, kulturnimi in človeškimi dejavniki kibernetske varnosti in informatike, podatkovnimi bazami in medicinsko informatiko. Je članica senata fakultete, nacionalna predstavnica v IFIP TC 11 ter članica izvršnega odbora Slovenskega društva Informatika. Je koordinatorica Evropske Univerze ATHENA na Univerzi v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tatjana.welzer@um.si

Prenosi

Izdano

31.01.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-567-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

31.01.2022

Kako citirati

Επικοινωνιακές προκλήσεις στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν κωφά και μη κωφά άτομα. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.4.2022