Magyarul a Muravidéken

Avtorji

Anna Kolláth
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Anna Kolláth (Rum, Madžarska, 28. 10. 1954), jezikoslovka. Na Filozofski fakulteti Univerze v Debrecenu je študirala madžarščino in germanistiko (1973–1978). Na univerzi v Budimpešti je 1990 doktorirala iz dialektologije z disertacijo Narečje in jezikovno obnašanje v Rumu. Zaposlena je bila na Visoki šoli Dániel Berzsenyi v Sombotelu, na Oddelku za madžarski jezik (1981–1993), od 1993 dela na Oddelku za madžarski jezik in književnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru kot lektorica do 1998, od leta 1998 pa kot docentka. Od 2004 je predstojnica oddelka. Njeno raziskovalno področje je madžarski jezik s posebnim poudarkom na jeziku madžarske manjšine v Sloveniji. Zanimajo jo področja dialektologije, kontaktne lingvistike, sociolingvistike, jezikovne politike in načrtovanja ter madžarski knjižni jezik. Na te teme je objavila številne znanstvene razprave, udeležuje se domačih in mednarodnih simpozijev ter tesno sodeluje pri kulturnem, jezikovno-političnem in literarnem udejstvovanju madžarske manjšine v Sloveniji. Njena strokovna bibliografi ja obsega nad 130 enot. Sodeluje v raziskovalnem projektu detrianonizacije madžarskega jezika, ki ga koordinirata Inštitut za narodnostna vprašanja in Znanstveni inštitut za madžarski jezik Madžarske akademije znanosti. Je članica Društva madžarskih jezikoslovcev (Budimpešta), Društva znanstvenikov Madžarske akademije znanosti ter Društva madžarskih znanstvenikov v Lendavi. Za dialektološko raziskovalno delo je dobila Csűryjevo nagrado leta 1998.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Magyarul a Muravidéken
Izdano
2005-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-33-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2005
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 2cm