Izzivi slavistike v 21. stoletju: 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, zbornik povzetkov

Avtorji

Gjoko Nikolovski (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

V okviru jezikoslovnih prispevkov bodo predstavljene primerjalno-zgodovinske in dialektološke raziskave slovanskih jezikov, primerjalne raziskave sodobnih slovanskih jezikov, sociolingvistične, lingvokulturološke, računalniške raziskave slovanskih jezikov, raziskave standardizacije in norme slovanskih jezikov. Na področju slovanskih književnosti in kultur bodo obravnavane teme o slovanskih književnostih v primerjalni, medliterarni in medkulturni perspektivi, slovanskih književnostih na filmu, teorijskih vidikih preučevanja sodobnih slovanskih književnosti, vzajemnih vezeh slovanskih književnosti in kultur, prevodih slovanskih književnosti. Na konferenci bomo osvetlili tudi didaktični vidik ter perspektive slavistike skozi prizmo razvoja sodobnih slavističnih študijev in poučevanja slovanskih jezikov, književnosti in kultur.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Gjoko Nikolovski (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Gjoko Nikolovski (1980) je doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja in docent za slovenski jezik ter lektor za slovanske jezike. Zaposlen je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer predava slovenščino kot drugi in tuji jezik ter južnoslovanske jezike (hrvaščino, srbščino in makedonščino). S sinhronega in z diahronega vidika raziskuje južnoslovanske jezike na različnih jezikovnih ravninah. Vključen je bil v raziskovalne in aplikativne projekte Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (2011–12) in Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (2018–2019) ter Slovenščina na dlani (2017–2021). Bil je vodja Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist, v okviru katerih sta nastali dve prostodostpni spletni aplikaciji SOS slovenščina (2019) in Hotel Slovenščina (2020), ki sta namenjeni učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika. Od leta 2018 je član programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine (P6-0156).

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Naslovnica za Izzivi slavistike v 21. stoletju: 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, zbornik povzetkov
Izdano
2021-04-19

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-459-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-04-19