Izzivi slavistike v 21. stoletju: 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, zbornik povzetkov

Avtorji

Gjoko Nikolovski (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Metodološki pristopi, raziskave slovanskih jezikov, normativistika slovanskih jezikov, slovanske dialektologije, interdisciplinarne raziskave slovanskih jezikov, prevodi slovanskih književnosti, slovanske književnosti v 21. stoletju, slovanske književnosti v medkulturnem kontekstu, filmske adaptacije slovanskih književnosti, interdisciplinarne raziskave slovanskih književnosti, perspektive slavistike in slavističnih študijev, prenos spoznanj v izobraževalni proces

Kratka vsebina

V okviru jezikoslovnih prispevkov bodo predstavljene primerjalno-zgodovinske in dialektološke raziskave slovanskih jezikov, primerjalne raziskave sodobnih slovanskih jezikov, sociolingvistične, lingvokulturološke, računalniške raziskave slovanskih jezikov, raziskave standardizacije in norme slovanskih jezikov. Na področju slovanskih književnosti in kultur bodo obravnavane teme o slovanskih književnostih v primerjalni, medliterarni in medkulturni perspektivi, slovanskih književnostih na filmu, teorijskih vidikih preučevanja sodobnih slovanskih književnosti, vzajemnih vezeh slovanskih književnosti in kultur, prevodih slovanskih književnosti. Na konferenci bomo osvetlili tudi didaktični vidik ter perspektive slavistike skozi prizmo razvoja sodobnih slavističnih študijev in poučevanja slovanskih jezikov, književnosti in kultur.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gjoko Nikolovski (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Gjoko Nikolovski (1980) je doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja in docent za slovenski jezik ter lektor za slovanske jezike. Zaposlen je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer predava slovenščino kot drugi in tuji jezik ter južnoslovanske jezike (hrvaščino, srbščino in makedonščino). S sinhronega in z diahronega vidika raziskuje južnoslovanske jezike na različnih jezikovnih ravninah. Vključen je bil v raziskovalne in aplikativne projekte Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (2011–12) in Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (2018–2019) ter Slovenščina na dlani (2017–2021). Bil je vodja Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist, v okviru katerih sta nastali dve prostodostpni spletni aplikaciji SOS slovenščina (2019) in Hotel Slovenščina (2020), ki sta namenjeni učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika. Od leta 2018 je član programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine (P6-0156).

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Prenosi

Izdano

19.04.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-459-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.04.2021

Kako citirati

(Ed.). (2021). Izzivi slavistike v 21. stoletju: 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, zbornik povzetkov. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-459-0