Besedoslovje v delih Frana Miklošiča

Avtorji

Zinka Zorko (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Mihaela Koletnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4890-1177
Nada Šabec (angleški in nemški prevodi )
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Vida Jesenšek (angleški in nemški prevodi)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija obsega besedoslovne študije raziskovalcev slovenskega besedja, posebej dragocen pa je uvodni pozdravni prispevek uglednega poljskega slavista in slovenista Emila Tokarza z Bielske univerze o Franu Miklošiču, utemeljitelju sodobne slavistike, ki ni promoviral le jezika in kulture svojega neštevilnega naroda, pač pa je poudarjal tudi zgodovinske okoliščine in vrednote, ki jih je dajal slovenski narod svetovni kulturi. Iz Miklošičevega primerjalnega jezikoslovja črpajo ustvarjalni navdih tudi sodobni znanstveniki. V monografiji so osvetljena Miklošičeva prizadevanja za normativno poenotenje pokrajinskih različic slovenskega knjižnega jezika, v soočanju s slovanskimi jeziki pa se razkriva tudi razlikovalni zgodovinski in dialektološki razvoj slovenskega jezika. Iz razbora imena in priimka Frana Miklošiča, ki je v monografiji predstavljen tudi kot preučevalec zgodovine slovenskega jezika, slovenskih narečij, slovenski slovničar in slovaropisec, besedoslovec, imenoslovec, osnovalec pravne in uradovalne terminologije ter vodilni sooblikovalec norme splošnoslovenskega knjižnega jezika, je razvidno, da je ime odraz poznejšega širjenja zahodnoevropskega frankovskega sveta, priimek pa izhaja iz predhodnega križanja sredozemskega grškega s slovanskim izročilom. Ob Miklošičevem imenoslovju so osvetljena hišna imena na Koroškem, nastala iz vrstnih priimkov lastnikov v srednjespolski obliki. Zbrana so v Podjuni v Avstriji, v Republiki Sloveniji pa v Črni in v Dravskem obmejnem hribovju. V glasovju in naglasu ohranjajo koroške značilnosti. Nastala so iz poimenovanj poklicev, okolja, lastnosti, narodnosti ter iz vzdevkov. Ugotavlja se skromen delež Miklošičevega frazeološkega gradiva, upoštevanega v Pleteršnikovem slovarju, ter Miklošičevega vinogradniškega besedja, sprejetega v ta slovar. Miklošičeva obravnava tvorjenk s priponskim obrazilom -stvo v primerjavi s stanjem v današnjem knjižnem jeziku pa kaže, da je bil Fran Miklošič pri prikazu teh tvorjenk izredno natančen, saj je zajel vse njihove bistvene značilnosti, veljavne še danes. Monografija Besedoslovje v delu Frana Miklošiča natančneje osvetljuje in ocenjuje raziskave odličnega utemeljitelja besedoslovja tudi z vidika sodobne slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Besedoslovje v delih Frana Miklošiča
Izdano
2004-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-25-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2004
Dimenzije
23,5cm x 21cm x 1,2cm