Kommunikationsprozesse effektiv und geplant leiten: Grundlagen der Moderation für (Germanistik-)Studierende

Avtorji

Saša Jazbec
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Judith Hansmeier
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

moderacija, komunikacija, metode, študenti in študentke, vodenje pogovorov

Kratka vsebina

Učinkovito in načrtovano vodenje komunikacijskih procesov: osnove moderiranja za študente in študentke (germanistike). Za učinkovito vodenje komunikacijskih procesov, pogovorov je potrebna intenzivna priprava, ki omogoča pridobivanje specifičnega znanja in ustreznih spretnosti. Priprava mora biti tako vsebinska, organizacijska kot jezikovna oz. tujejezikovna, če ti procesi potekajo v tujem jeziku. Namen pričujočega dela tako ni izobraževanje profesionalnih moderatorjev in moderatork, temveč usposabljanje študentov in študentk (germanistike) za čim bolj učinkovito sodelovanje in vodenje interakcije med ljudmi. Študenti in študentke naj bi se usposobili za ciljno, tekoče in kompetentno vodenje pogovorov, ki naj bi jih hkrati znali tudi kritično reflektirati. Teoretična izhodišča, ki so v delu predstavljena, je možno uporabiti v različnih kontekstih, npr. v univerzitetnem, znanstvenem, poklicnem in tudi privatnem. V delu so tako predstavljeni temeljni teoretski vidiki posebne vrste komunikacije, tj. moderacija, ki jih smiselno dopolnjujejo določena orodja in metode. Študenti in študentke te metode in orodja preizkusijo, reflektirajo in tako gradijo in izgrajujejo svojo moderacijsko kompetenco.

Um effektive Kommunikationsprozesse gestalten und erfolgreich Gespräche führen zu können, braucht man eine intensive inhaltliche, organisatorische und (fremd-)sprachliche Vorbereitung, deren Ziel es ist, sich spezifisches Wissen und relevante Fertigkeiten anzueignen. Das Anliegen dieses Werkes ist es explizit nicht, professionelle Moderator*innen auszubilden, sondern Studierende dazu zu befähigen, an zwischenmenschlicher Interaktion effektiver teilnehmen zu können. Sie sollen in der Lage sein, Gespräche reibungslos, zielorientiert und kompetent auszuführen und Interaktionsprozesse kritisch zu reflektieren. Die vorgestellten Theorien und Konzepte sind dabei auf unterschiedliche Kontexte im universitären, wissenschaftlichen, beruflichen, aber auch privaten Kontext anwendbar. Als Grundlage wird auf grundlegende theoretische Aspekte der speziellen Art der Kommunikation, der Moderation, eingegangen. Zusätzlich werden konkrete Tools und Methoden bearbeitet, praktisch ausprobiert und reflektiert, mit denen man die Moderationskompetenz ausbauen kann.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Saša Jazbec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Dr. Saša Jazbec je izredna profesorica za didaktiko nemščine na FF Maribor in se med drugim ukvarja tudi z načrtovanjem in koncipiranjem učnih in drugih procesov, pri katerih igra komunikacija zelo pomembno vlogo. Moderacija in uspešno vodenje pogovorov sta del njenega strokovnega in pedagoškega dela. Judith Hansmeier je jezikovna asistentka, na Univerzi v Mariboru. Študirala je nemščino in je diplomirala iz večjezičnosti in edukacije. Poleg praktičnega poučevanja jezikov se ukvarja tudi s praktičnim in teoretičnim načrtovanjem ter izvedbo različnih seminarjev, dogodkov in predavanj.

Dr. Saša Jazbec ist außerordentliche Professorin für DaF-Didaktik an der Philosophischen Fakultät der Universität Maribor. Unter anderem beschäftigt sie sich auch mit dem Planen und Konzipieren von Lern- und anderen Prozessen, bei denen erfolgreiche Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Moderation und das erfolgreiche Leiten von Gesprächen sind ein wichtiger Teil ihrer fachlichen und pädgogischen Arbeit. Judith Hansmeier ist Sprachassistentin an der Universität Maribor. Sie hat Germanistik studiert und verfügt über einen Abschluss in Mehrsprachigkeit und Bildung. Neben ihrer Tätigkeit in der praktischen Sprachvermittung ist sie auch an der praktischen und theoretischen Planung und Durchführung verschiedener Seminare, Veranstaltungen und Vorträge beteiligt.

Maribor, Slovenija. E-pošta: sasa.jazbec@um.si

Judith Hansmeier, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: judithhansmeier@gmail.com

Prenosi

Izdano

05.02.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-428-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-428-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

05.02.2021

Kako citirati

Kommunikationsprozesse effektiv und geplant leiten: Grundlagen der Moderation für (Germanistik-)Studierende. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/536