Navodila za izdelavo pisnih del na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru

Avtorji

Simona Sternad Zabukovšek
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-7651-7706
Darja Boršič
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4885-8658
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Tjaša Štrukelj
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-6867-5061

Ključne besede:

tipologija pisnih del, obvezne sestavine pisnega dela, navajanje literature in virov, oblika pisnega dela

Kratka vsebina

Vsak študent se tekom študija slej kot prej sreča z ustvarjanjem pisnih del. Prvi korak so seminarske naloge pri posameznih predmetih, ki so namenjene prav temu, da se naučimo raziskovati, iskati vire podatkov in drugih informacij, se strokovno izražati, oblikovati svoje misli in primerno oblikovati končni izgled besedila. To znanje nato pokažemo pri zaključnih delih na koncu študija, kjer je vsebina in oblika takega pisnega dela še posebej pomembna. Priročnik je zgrajen tako, da si poglavja sledijo enako kot v vsakem pisnem delu, razen kolofona in predgovora, ki v pisnih delih sicer nista predvidena. V vsakem poglavju so pojasnjene bistvene značilnosti poglavja. Pod oznako "pozor" so navedene najpogostejše napake, na katere moramo biti posebej pozorni in se jih izogibati. Pod oznako primer so prikazani izgledi posameznih elementov. Prav tako so za lažje delo dodani namigi za ukaze v Microsoft Word 2019.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Simona Sternad Zabukovšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Simona Sternad Zabukovšek je izredna profesorica za področje E-poslovanja na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF), Katedra za e-poslovanje. Je nosilka in izvajalka več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji na EPF. Poleg tega je predstojnica usmeritve Elektronsko poslovanje na univerzitetnem programu. Je (so)avtorica člankov v različnih (inter)nacionalnih monografijah, konferencah in revijah (http://www.cobis.si/, 21589). Sodeluje v projektu Spatonomy 2.0 (Erazmus+ projekt), je članica programske skupine Podjetništvo za inovativno družbo (P5-0023), in je oz. je bila vodja/članica v več mednarodnih in nacionalnih projektih. Je članica Advisory Council EMEA združenja Microsoft Dynamics Academic Allinace. Poleg tega je odgovorna na EPF za delovanje: Izpitnega centra (Microsoft Exam Center), združenja SAP University Alliances, Microsoft Dynamics Academic Allinace in Microsoft Imagine. Poleg naziva Microsoft Certified Trainer (MCT, 2008-) ima pridobljenih še več drugih nazivov in opravljenih več kot 30 drugih certifikatov s področja IKT.

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.sternad@um.si

Darja Boršič , Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Darja Boršič je redna profesorica s področja aplikativne ekonomije in ekonometrije ter docentka za področje ekonomska teorija in politična ekonomija na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (UM EPF), kjer predava predmete: Ekonomska analiza in politika, Proizvodnja in razdelitev dohodka, Makroekonomija odprtega gospodarstva, Ekonometrija, Ekonomika gospodarske rasti. Je predstojnica Katedre za ekonomsko politiko in predstojnica smeri Ekonomija na univerzitetnem in magistrskem študijskem programu. Raziskovalno deluje v okviru Instituta za ekonomsko diagnozo in prognozo ter programske skupine Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU (P5-0027) na področju ravni cen, deviznih tečajev in trga dela. Je glavna in odgovorna urednica znanstvene revije Naše gospodarstvo, ki izhaja na UM EPF.

Maribor, Slovenija. E-pošta: darja.borsic@um.si

Polona Tominc , Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Polona Tominc je redna profesorica na Katedri za kvantitativne ekonomske analize Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Njene raziskave so osredotočene na kvantitativne statistične metode v ekonomiji in poslovnih znanostih. Objavila je več kot šestdeset izvirnih znanstvenih člankov, več jih je bilo v bazah Scopus ali WoS in sodelovala na več znanstvenih konferencah. Je avtorica ali soavtorica monografskih publikacij in poglavij v znanstvenih monografijah. Je članica mednarodne raziskovalne skupine DIANA, ki je namenjena raziskovanju ženskega podjetništva in članica raziskovalne skupine Global Entrepreneurship Monitor Slovenija. Vodi raziskovalni program "Podjetništvo za inovativno družbo".

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tomic@um.si

Tjaša Štrukelj , Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Tjaša Štrukelj je docentka za področje Upravljanje in strateški management na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF), Katedra za strateški management in politiko podjetja, Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij; tjasa.strukelj@um.si. Je (so)avtorica člankov v različnih (inter)nacionalnih revijah, monografijah in konferencah (http://www.cobiss.si/, 16338). Bila je (2015–2018; 2016–2017) in je članica mednarodnega raziskovalnega tima (2018–2019), vodi Erasmus+ projekt Economic of Sustainability in bilateralni raziskovalni mednarodni projekt (2019–2020), aktivno sodeluje v raziskovalnem programu Podjetništvo za inovativno družbo (2016-), je članica programskega odbora revije Oeconomica Jadertina, Hrvaška (2017-) in Journal of Research and Innovation for Sustainable Society, Romunija (2019-) ter certificirana Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (2019-).

Maribor, Slovenija. E-pošta: tjasa.strukelj@um.si

Izdano

24.09.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-390-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-390-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

24.09.2020

Kako citirati

Navodila za izdelavo pisnih del na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/497