Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja

Avtorji

Zinka Zorko (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Mihaela Koletnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija z različnih vidikov osvetljuje delo Jakoba Riglerja, ki ob Jožetu Toporišiču velja za vodilnega jezikoslovca 20. stoletja, saj se je v slovenistiko zapisal kot dialektolog, zgodovinar jezika, akcentolog in temeljit poznavalec vprašanj starejšega in današnjega slovenskega knjižnega jezika. Na kratko velja izpostaviti prav omenjena štiri področja, ki predstavljajo težiščno problematiko monografije. 
1. Rigler kot dialektolog. Od prvotnih opisov dolenjskih in notranjskih govorov je s posameznimi zapisi zajel celotno slovensko jezikovno ozemlje. Podrobno poznavanje narečij mu je omogočilo revizijo nekaterih narečnih mej in kritično razpravljanje o razmerju med vzhodno štajerščino in kajkavščino, za kateri je dokazal, da sta se dejansko ločili že med 10. in 14. stoletjem. 
2. Rigler kot zgodovinar jezika. Posebej se je ukvarjal z vprašanjem jezika slovenskih protestantov, še zlasti pa raziskoval slovensko zgodovinsko oblikoslovje, s čimer je pripomogel k dopolnitvam nekaterih razlag in marsikateremu nepojasnjenemu oblikoslovnemu vprašanju skušal poiskati nove interpretacije. 
3. Riglerjevo delo pri SSKJ. Ker je bilo v SSKJ upoštevano tudi tonemsko naglaševanje, je pri njegovi sestavi sodeloval kot strokovnjak z izjemno dobrim poznavanjem tovrstne problematike. Izdelal je namreč vse osnovne naglasne sheme za besedne vrste, uredil naglasne tipe in razmerja med intonacijami v posameznih oblikah ter tako naglasno obdelal sleherno besedo v prvih štirih knjigah. Posebna komisija je po njegovih načelih dokončala delo še za peto knjigo.
4. Rigler kot poznavalec sodobnega knjižnega jezika. V zvezi s pripravami za SSKJ je Rigler objavil več razprav o slovenskem naglasu, glasoslovni in naglasni podobi nekaterih besedotvornih obrazil ter razložil svoje poglede na pravopis, pravorečje in oblikoslovje sodobnega knjižnega jezika.
Predstavljena monografija pomeni torej izredno dragocen in nepogrešljiv prispevek k temeljiti predstavitvi tega vsestranskega jezikoslovca, čigar tvorno raziskovanje slovenskega jezika je prekinila prezgodnja smrt.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja
Izdano
2003-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-18-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2003
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 2,2cm