Slovenščina na dlani 2

Avtorji

Natalija Ulčnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

e-okolje, pravopis, tipologija nalog, slovnica, frazeologija, neumetnostna besedila, pouk slovenščine, učne metode

Kratka vsebina

Monografija predstavlja nadaljevanje publikacije Slovenščina na dlani 1, izdane v letu 2018. Prvi del prinaša rezultate projekta Slovenščina na dlani, ki ga v času od leta 2017 do leta 2021 izvajamo na Univerzi v Mariboru. Predstavljena je idejna zasnova učnega e-okolja, in sicer z vidika uporabniške izkušnje učitelja ter učenca. Ker bo e-okolje vsebovalo vaje in naloge s področja pravopisa, slovnice, frazeologije in besedil, so podane možnosti priprave vaj z ozirom na učni načrt in postopke avtomatizacije. Pri frazeologiji bomo ob nalogah ponudili tudi slovarske opise izbranih enot, zato je predstavljeno, katerih 100 frazemov in 100 pregovorov smo izbrali za natančnejšo obravnavo. Pojasnjeno je tudi, katera znanja bodo učeči se usvajali s pomočjo zbirke besedil, ki smo jo poimenovali BERTA. V drugem delu najdemo članke učiteljic slovenščine, ki sodelujejo v projektu. Na podlagi svojih izkušenj z učenci in dijaki predstavljajo izvirne ideje za obravnavo slovnice, leksikologije, frazeologije in besedilnih vrst ter izpostavljajo učinkovite učne metode, s katerimi so uspele osnovno- in srednješolce navdušiti za učenje in raziskovanje slovenščine. Na podlagi člankov ugotavljamo, da je mogoče vsako, tudi na videz suhoparno učno snov, učencem predstaviti kot izziv in jih s tem spodbuditi k ustvarjalnosti ter iskanju drugačnih rešitev.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Natalija Ulčnik (1979) je doktorica jezikoslovnih znanosti in izredna profesorica za slovenski jezik. Zaposlena je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer predava zgodovino slovenskega jezika in razvoj jezika. Raziskovalno se usmerja zlasti na jezik v starejših slovenskih besedilih, razvoj leksike in paremiologijo. Vključena je bila v več raziskovalnih projektov, je članica programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine ter vodja projekta Slovenščina na dlani (2017–2021). V sklopu slednjega je uredila dve strokovni monografiji (Slovenščina na dlani 1, Slovenščina na dlani 2).

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Prenosi

Izdano

November 29, 2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-319-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-319-7

COBISS.SI ID (00)

97578753

Date of first publication (11)

2019-11-29

Kako citirati