"--- vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung ---": Illyrisches Blatt (Ljubljana, 1819-1849), literarni časopis v nemškem jeziku v slovenski provinci predmarčne Avstrije

Avtorji

Matjaž Birk
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Znanstveno delo dr. Matjaža Birka se poglobljeno ukvarja z Ilirskim listom, ki je izhajal kot priloga časnika Laibachcr Zcitung v letih 1819-1849. Avtor najprej ugotavlja pomen tega časopisa v odnosu do regionalnih publikacij v sosednjih deželah (Koroška, Hrvaška in deloma Dunaj) ter njegove literarne ambicije. Zelo natančno osvetljuje duhovnozgodovinsko ozadje v času izhajanja, ki je zaradi sočasnega Metternichovega cenzurnega sistema v marsičem onemogočalo neobremenjeno umetniško ustvarjalnost in delovanje. Literarna besedila v Ilirskcm listu obravnava glede na zvrstnost in jih ocenjuje s tematskega, estetskega in funkcionalnega zornega kota. V posebnem poglavju opredeljuje uredniško politiko tega časopisa, ki ga označuje za "provincialni konservativni domovinski časopis z razvedrilno in didaktično funkcijo". V osrednjem poglavju se avtor loteva raziskave takrat aktualnih idejnih in literarnoestetskih koncepcij za literarno kritiško ustvarjanje v tem listu in na podlagi tega opredeljuje njegov literarnoestetski profil ter iz teh gledišč ugotavlja in precizira osrednje tematske sklope, kakor jih odkriva v literarnih in tudi kritiških prispevkih. Na podlagi tako natančno opredeljenih teoretskih izhodišč avtor paradigmatično in na osnovi konkretnih primerov vrednoti umetniško in ocenjevalno pomembnost in moč prispevkov. Rezultati avtorjevih raziskav so pomembni predvsem iz dveh razlogov: so prikaz in analiza vsega obsežnega korpusa literarnih in kritiških prispevkov v 30. letnikih Ilirskega lista, ki dopolnjujejo in v veliki meri revidirajo oceno in pomen te za slovenski kulturni prostor izredno pomembne publikacije drugič pa zaradi tega, ker je avtor prvi, ki se loteva literarnih prispevkov napisanih v nemščini z germanističnega stališča. Do sedaj je bil Ilirski list v glavnem predmet slovenističnih, deloma tudi duhovnozgodovinskih raziskav, celotna podoba časopisa pa je bila zanemarjena. S svojo pionirsko raziskavo in njenimi dognanji Matjaž Birk odpira nove poglede in nakazuje tudi nove možnosti raziskovanja in vrednotenja te časopisne periodike. Pričujoča knjiga je izredno relevanten prispevek za slovensko kulturno zgodovino prvi polovici 19. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za "--- vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung ---": Illyrisches Blatt (Ljubljana, 1819-1849), literarni časopis v nemškem jeziku v slovenski provinci predmarčne Avstrije
Izdano
2000-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-03-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2000
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 1,6cm