Deležniki in deležja na -č in -ši

Avtorji

Marko Jesenšek
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija Marka Jesenška je prva uspela celostna jezikoslovno-sociolingvistična obdelava oživljanja zastarelih oblikoslovno-skladenjskih oblik na -č in -ši v slovenskem jeziku 19. stoletja in predstavlja pomemben prispevek k poznavanju razvojnih preobrazb oblikoslovne skladnje knjižnega jezika preteklega stoletja.
 
Raziskava se v časovnem razponu od konca 18. do konca 19. stoletja osredinja na analizo besedil vseh jezikovno funkcijskih zvrsti vzhodnoslovenskega knjižnega jezika, ki je te sklade tradicionalno gojil, in osrednjeslovenskega, ki jih v zgodovinski tradiciji od začetka 16. do začetka 19. stoletja skladno z njihovo govorno krnitvijo v vsem slovenskem jezikovnem prostoru ni izkazoval. Soočanje dveh tipov izražanja istih skladenjskih pomenov (izražanje istodobnosti in preddobnosti z deležijskimi skladi na -č in -ši oziroma s skladenjskimi pretvorbenimi ustrezniki) z ozirom na staro cerkveno slovanščino in druge slovanske jezike je privedlo v obdobju oblikovanja enotnega "novoslovenskega" knjižnega jezika sredi 19. stoletja do načrtnega normativnega uvajanja ter besedilnega oživljanja deležij in deležnikov na -č in -ši v vseh knjižnih zvrsteh slovenskega jezika 19. stoletja.
 
Jesenšek najprej analitično-sintetično prikazuje pogostost, naraščanje, upadanje, tvorbo in rabo oblik na -č in -ši, in sicer tudi s pomočjo preglednic, ki ponazarjajo rezultate vseh analitičnih vidikov, nato pa se osredinja na njihovo tipološko predstavitev v vseh ugotovljenih skladenjskih razsežnostih. Celoten oris zanimive tematike je uspešno vpel v kulturno-zgodovinska dogajanja dobe, njegova široka teoretična slovenistično-slavistična naravnanost, razgledanost in metodološka opredelitev pa je prispevala k sistematični, prepričljivi jezikoslovni razčlembi obsežnega jezikovnega gradiva in uspešni razrešitvi vrste zastavljenih vprašanj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Deležniki in deležja na -č in -ši
Izdano
1998-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-90073-7-9
Date of first publication
1998
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 2cm