Sledenje onesnaženja s cinkom v ekosistemu vinograda

Avtorji

Vesna Bukovac
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0001-7019-0960
Mateja Muršec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kratka vsebina

V monografiji je na zadosten in potrebno celovit način predstavljena problematika sledenja težke kovine – cinka, ki se v ekosistem vinograda vnaša z uporabo organokovinskih fitofarmacevtskih pripravkov. Cink je sestavni del aktivne komponente Antracol-a, ki se v vinogradništvu veliko uporablja kot kontaktni fungicid. Raziskava potrjuje, da je povečana vsebnost cinka v vinogradniških tleh v glavnem posledica dolgoletne uporabe organokovinskih fitofarmacevtskih pripravkov. Z osredotočanjem na problematiko tal v vinogradu, občutljivost ravnovesja v antropogeno spremenjenem ekosistemu, kemizem cinka v tleh ter nenazadnje tudi s smernicami za obnovo onesnaženih tal je v monografiji celostno zaobjet trajnostno naravnan pogled na obravnavano tematiko. Rezultati raziskave so primerjani z dognanji raziskovalcev v svetovnem prostoru zato so predstavljena znanja izrazito aktualna. Z zavedanjem o naravnem krogotoku vnesenih snovi v tla in prehajanju le-teh v prehranjevalno verigo, želi vsebina monografije nagovoriti cenjeni avditorij o pomembnosti sledenja onesnaženja v okolju in nujnosti takojšnjega ukrepanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Vesna Bukovac, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta:vesna.bukovac@um.si.

Mateja Muršec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: mateja.mursec@um.si.

Literatura

Acuna-Avila, P.E., Vasquez-Murrieta, M.S., Hernandez, M.O.F., Lopez-Cortez, M.S., 2016. Relationship between the elemental composition of grapeyards and bioactive compounds in the Cabernet Sauvignon grapes Vitis Vinifera harvested in Mexico. Food Chemistry, 203: 79-85.

Ambrožič, Š., Cvitanič, I., Dobnikar Tehovnik, M., Gacin, M., Grbović, J., Jesenovec, B., Kozak Legiša, Š., Krajnc, M., Mihorko, P., Poje, M., Remec Rekar, Š., Rotar, B., Sodja, E. 2008. Kakovost voda v Sloveniji. Dobnikar Tehovnik, M. ur. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 72 str.

Ash, C., Vacek, O., Jakšik, O., Tejnecky, V., Drabek, O. 2012. Elevated Soil Copper Content in a Bohemian Vineyard as a Result of Fungicide Application. Soil and Water Res., 7(4): 151-158.

Barrow, N.J. 1986. Testing a mechanistic model. IV. Describing the effects of pH on zinc retention by soils. European Journal of Soil Science, 37(2): 295-302.

Bergman, W. 1988. Ernaehrungsstoerungen bei Kulturpflanzen, Gustav Fisher Verlag Stuttgart, Nemčija.

Bora, F.D., Bunea, C.I., Rusu, T., Pop., N. 2015. Vertical distribution and analysis of micro-, macroelements and heavy metals in the system soil-grapevine-wine in vineyard from North-West Romania. Chemistry Central Journal, 9(19): 2-13.

Bradl, H.B. 2004. Adsorption of metal ions on soils and soils constituents. Journal of Colloid and Interface Science, 277: 1-18.

Brady, N.C., Weil, R.R. 2016. The Nature and Properties of Soils (15th Edition), Pearson AG, Švica. 912 str.

Bravo, S., Amoros, J.A., Perez-de-los-Reyes, C., Garcia, F.J., Moreno, M.M. 2017. Influence of the soil pH in the uptake and bioaccumulation of heavy metals (Fe, Zn, Cu, Pb in Mn) and other elements (Ca, K, Al, Sr and Ba) in vine leaves, Castilla-La Mancha (Spain). Journal of Geochemical Exploration, 174: 79-83.

Breiter, H.P. 1997. Zink im Ökosystem Weinberg, Diplomsko delo, Univerza Karlsruhe, Nemčija.

Bukovac, V. 2000. Vpliv uporabe organokovinskih fitofarmacevtskih pripravkov v plantažni proizvodnji na distribucijo in dinamiko cinka (Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo - Oddelek za analizno kemijo).

Bukovac, V., Kerin, D. 2000. Distribution of zinc in vineyard areas treated with zinc containing phytopharmaceuticals, Acta Chim. Slov. 453-467.

Bukovac, V. 2010. Copper and zinc accumulation in vineyard soils treated with Cu and Zn containing phytopharmaceuticals. Sanitarno inženirstvo, 4(1): 14-24.

Chakraborty, R., Das, A.K., Cervera, M.L., de la Guardia, M. 1996. Literature study of microwave-assisted digestion using electrothermal atomic absorbtion spectrometry, Fresenius J. Anal. Chem., 355: 99-111.

Chapmann, H.D. in sod. 1966. Diagnostic criteria for plants and soils, ZDA, Kalifornija.

Dahlin, S., Witter, E., Martensson, A., Turner, A., Baath, A. 1997. Where is the limit? Changes in the microbiological properties of agricultural soils at low levels of metal contamination. Soil. Biol. Biochem., 29: 1405-1415.

Dhillon, S.K., Sinha, M.K., Randhawa, N.S. 1975. Chemical equilibria and Q/I relationship of zinc in selected alkali soils of Punjab, J. Indian soc. Soil Sci., 23: 38-46.

DIN 38414 Deutsche Norm. 1983. Schlamm und Sedimente (gruppe S), Teil 7.

Direktiva evropskega parlamenta in sveta o določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 2004/35/ES.

Dudka, S., Adriano, D.C. 1995. Environmental Impacts of Metal Ore Mining and Processing: A Review. J. Environ. Quality, 26(3): 590-602.

Duplay, J., Semhi, K., Errais, E., Imfeld, G., Babcsanyi, I., Perrone, T. 2014. Copper, zinc, lead and cadmium bioavailability and retention in vineyard soils (Rouffach, France): The impact of cultural practices. Geoderma, 230–231: 318-328.

Fernández-Calviño, D., Pateiro-Moure, M., Nóvoa-Muñoz, J.C. Garrido-Rodríguez, B., Arias-Estévez, M. 2012. Zinc distribution and acid–base mobilisation in vineyard soils and sediments. Science of The Total Environment, 414: 470-479.

Fitzpatrick, E.A. 1986. An Introduction to Soil Science, 2nd ed. XIII. Harlow, John Wiley. ZDA. 255 str.

Fodor, F. 2002. Physiological responses of vascular plants to heavy metals. V: Physiology and Biochemistry of metal toxicity and tolerance in plants. Prasad, M.N.V., Strzalka, K. (ur.) Dodrecht, Kluwer Academic Publishers: 149-177.

Gardiner, D.T. in Miller, R.W, 2004. Soils in our Environment, 10th ed. Pearson Education, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 641 str.

Hodgson, J.F., Lindsay, W.L., Trierweiler, J.F., 1966. Micronutrient cation complexing in soil solution. II. Complexing of zinc and copper in displacing solution from calcareous soil, Soil sci. Soc. Amer. Proc., 30. 723-726.

ISO 11466. 1995. International Standard: Soil quality – Extraction of trace elements soluble in aqua regia, 03-01.

Kerin, D. 1966. Agrokemijski priročnik, Založba Obzorja Maribor, Slovenija.

Kerin, Ž., Štupar, J., Kerin, D. 1976. Kontaminacija sadnih sokov in vina s težkimi kovinami, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Zavod za sadjarstvo Maribor.

Kerin, Ž., Štupar, J., Kerin, D. 1980. Kontaminacija sadnih sokov in vina s težkimi kovinami – cink, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija.

Kloke, A. 1973. Lead-Zinc-Cadmium-Enrichment in Soils and Plants, VDI-Berichte 203, Duesseldorf, Nemčija.

Lazarini, F., Brenčič, J. 1984. Splošna in anorganska kemija. DZS, Ljubljana, Slovenija, 557 str.

Leskošek, M., Vršič, S. 1999. Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje, 2.del, Vinogradništvo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija,

Leštan, D. 2010. Remediacija zemljine na območju stare Cinkarne v celju; Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji – modelni pristop za degradirana območja. Zbornik 1. Konference. Inštitut za okolje in prostor, Celje, str. 161-169.

Lovrenčak, F. 2006. Prst – nenadomestljiv naravni vir. Geografski obzornik 53 (1): 4 – 7.

Maček, J., Kač, M. 1990. Kemična sredstva za varstvo rastlin, Kmečki glas, Ljubljana, 500 str.

Marks, A. 2007. Mircronutrients for Healthy Grape Vines - Magnesium and Zinc. Orchard and Vine Magazine. Spletni vir: http://www.farmwest.com/mircronutrients-for-healthy-grape-vines-magnesium-and-zinc-2007.

Matei, N., Popescu, A., Miresan, H., Pavalache, G. 2015. Determination of Cu and Zn in samples of grape and soil from murfatlar vineyard. Journal of Science and Arts, 2(31): 175-180.

Medmrežje: http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/ (13.3.2017)

Medmrežje: http://www.kis.si/eTla (13.3.2017)

Mengel, K., Kirkby, E.A. 1987. Principles of Plant Nutrition. 4th Edition. International Potash Institute, IPI, Bern, Švica, 685 str.

Mihelič, R., Čop, J., Jakše, M., Štampar, F., Majer, D., Tojnko, S., Vršič, S. 2010. Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 36-37.

Mirlean, N., Roisenberg, A., Chies, J.O. 2007. Metal contamination of vineyard soils in wet subtropics (southern Brazil). Environmental Pollution, 149: 10-17.

Norvell, W.A., Lindsay, W.L. 1972. Reactions of DTPA chelates of iron, zinc, copper and manganese with soils. Proc. Soil Sci. Soc. Amer., 36: 778-783.

ÖNORM L 1057, 1993. Probenahme von wein- und obstbaulich genutzten Boeden und Boeden von Baumschulen, Osterreichisches Normungs-institut, Dunaj, Avstrija.

ÖNORM L 1083, 1989. Chemische Bodenuntersuchungen, Bestimmung der Aciditat, Osterreichisches Normungs-institut, Dunaj, Avstrija.

Pfulb, K., Wiechens, E., Scholl, W. 1975. Neue grenzwerte für die Beurteilung des Nährstoffgehaltes von Weinbergböden und Empfehlungen für die Düngung, LUFA, Karlsruhe-Durlach, Nemčija.

Pirc Velkavrh, A. 1999, Okolje v Sloveniji 1996. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Slovenija, 41 str.

Prasad, R., Power, J.F. 1997. Soil Fertility Management for Sustainable Agriculture. Lewis Publishers, New York, ZDA, 356 str.

Preston, W., Silva da, Y.J.A.B., Nascimento do, C.W.A., Cunha da, K.P.V., Silva, D.J., Ferreira, H.A. 2016. Soil contamination by heavy metals in vineyard of a semiarid region: An approach using multivariate analysis. Geoderma regional, 7: 357-365.

Ramos, M.C., Lopez-acevedo, M. 2004. Zinc levels in vineyard soils from the Alt Penedes-Anoia region (NE Spain) after compost application. Advances in Environmental Research, 8: 687-696.

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo si hrano za jutri« (ReSURSKŽ). 2011. Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana, 21(25): 3284-3294.

Riepert, F., Steindl, A., Eibach, R., Maixner, M., Reichmut, C., Strassmeyer, J., Strumpf, T. 2010. Monitoring of total contents of copper in organically and conventionally managed soils. Part 1: Study plan and preliminary sampling of copper and other anthropogenic induced heavy metal contents in vineyard soils. Journal fuer Kulturpflanzen, 62(2): 42-50.

Rieuwerts, J.S., Thornton, I., Farago, M.E., Ashmore, M.R. 1998. Factors influencing metal bioavailability in soils: preliminary investigations for the development of a critical loads approach for metals. Chemical Speciation and Bioavailability, 10: 61-75.

Rödinger-Streubel, S. 1997. Gesund durch Mineralstoffe und Spurenelemente, Mosaik Verlag GmbH, Muenchen, Nemčija.

Rogiers, S.Y., Greer, D.H., Hatfield, J.M., Orchard, B.A., Keller, M. 2006. Mineral sinks within ripening grape berries (Vitis vinifera L.). Vitis, 45 (3): 115-123.

Rusjan, D., Strlič, M., Pucko, D., Šelih, V.S., Korošec-Koruza, Z. 2007. Težke kovine v slovenskih vinogradih (predavanje v okviru Vinarskega dne Strokovnega društva vinogradnikov in vinarjev Slovenije)

Samec, R. 2014. Globalni pogled na trajnostno upravljanje kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Magistrsko delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Santiago-Martín, A., Vaquero-Perea, C., Valverde-Asenjo, I., Quintana Nieto, J.R., González-Huecas, C., Lafuente, A.L., Cueva, A.V. 2016. Impact of vineyard abandonment and natural recolonization on metal content and availability in Mediterranean soils. Science of The Total Environment, 551–552: 57-65.

Santos dos, G.C.G., Valladares, G.S., Abreu, C.a., Camargo de, O.A., Grego, C.R. 2013. Assesment of Copper and Zinc in Soils of a Vineyard Region in the State of Sao Paulo, Brazil. Applied and Environmental Soil Science, 1-10.

Šečerov, V. 1973. Odredjivanje olova i cinka u zemljištima kontaminiranih zona, Diplomski rad, Tehnološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvaška.

Sinha, M.K., Dhillon, S.K., Dhillon, K.S. 1977. Zinc chelate reactions in alkaline soils. Aust. J. Soil Res., 15: 103-113.

Stephan, C.H., Courchesne, F., Hendershot, W.H., McGrath, S.P., Chaudri, A.M., Sappin-Didier, V., Sauve, S. 2008. Speciation of zinc in contaminated soils. Environmental Pollution, 155: 208-216.

Svete, P., Milačič, R., Pihlar, B. 1998. Določanje vodotopnega Zn, Pb in Cd v tleh – optimizacija ekstrakcijskega postopka, Zbornik referatov s posvetovanja Slovenski kemijski dnevi, 53-59.

Šajn, R. 1998. Geokemične lastnosti urbanih sedimentov na ozemlju Slovenije (Doktorsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta - Oddelek za geologijo).

Šečerov, V. 1973. Odredjivanje olova i cinka u zemljištima kontaminiranih zona. Diplomski rad. Tehnološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvaška.

Tematska strategija za varstvo tal, 2004. Medmrežje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0231 (28.2.2016)

Tiecher, T.L., Ceretta, C.A.,Tiecher, T., Ferreira, P.A.A., Nicoloso, F.T., Soriani, H.H., Rossato, L.V., Mimmo, T., Cesco, S., Lourenzi, C.R., Giachini, A.J., Brunetto, G. 2016. Effects of zinc addition to a copper-contaminated vineyard soil on sorption of Zn by soil and plant physiological responses. Ecotoxicology and Environmental Safety, 129: 109-119.

Uradni list RS. 1996. Št. 68/96. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, str. 5773.

Vidic, N., Prus, T., Grčman, H., Zupan, M., Lisec, A., Kralj, T., Vrščaj B., Rupreht, J., Šporar, M., Suhadolc, M., Mihelič, R., Lobnik, F. 2015. Tla Slovenije s pedološko karto v merilu 1:250000 = Soils of Slovenia with soil map 1:250000. Evropska komisija, Skupni raziskovalni center (JRC) = European Commission Joint Reaearch Centre (JRC) : Publications Office of the European Union, Luxembourg, 152 str.

Vitanović, E., Vidaček, Ž., Katalinić, M., Kačić, S., Miloš, B. 2008. Copper, iron and zinc in surface layer of Primošten vineyard soils. VIIth International terroir Congress. Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil, Švica.

Vollmer, G. in sod. 1990. Lebensmittelführer Obst, Gemüse, Getreide, Brot, Wasser, Zusätze, Rückstände, (Georg Thieme Verlag, Stuttgart).

Vovk Korže, A. 2007. Vloga prsti v ekosistemu, Dela 28: 107-119.

Vrhovšek, D., Vovk Korže, A. 2007. Ekoremediacije. Maribor, Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije, Limnos d.o.o., 130 str.

Vrščaj, B. 2010. Varovanje kmetijskih zemljišč in racionalna raba prostora sta osnova trajnostnega razvoja. Varovanje tal. Kmetijski inštitut Slovenije. V: Strokovni nasveti. Kmečki glas, 67, 4: 8-9.

Vršič, S., Lešnik M. 2005. Vinogradništvo. Ljubljana, Kmečki glas, 178‒196.

Wuana, R.A., Okieimen, F.E. 2011. Heavy metals in contaminated soils: A review of sources, chemistry, risks and best available strategies for remediation. ISRN Ecology, 20 str.

Naslovnica za Sledenje onesnaženja s cinkom v ekosistemu vinograda
Izdano
2017-05-30

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-025-7
Date of first publication
2017-05-30
Dimenzije
16cm x 23cm x 0,6cm