Podjetništvo med željami in stvarnostjo : Global Entrepreneurship Monitor 2005

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Ksenja Pušnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, ustaljena podjetja, inovacijska naravnanost, rast, Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Established Businesses, Innovativeness, Growth

Kratka vsebina

Globalni podjetniški monitor (GEM) ugotavlja razlike v ravni podjetniške aktivnosti med posameznimi državami, odkriva dejavnike, ki vodijo k primerni ravni podjetniške aktivnosti, ter predlaga ukrepe, ki bi lahko izboljšali podjetniško aktivnost posamezne države. Tokratna študija razširja vidike proučevanja podjetništva na več kategorij kot v preteklih letih. Novost je tudi spremljanje ustaljenih podjetij, to je podjetij, ki so starejša od treh let in pol. Podjetništvo je namreč preveč kompleksen pojav, da bi lahko zgolj z deležem prebivalstva, ki je vključen med nastajajoče in nove podjetnike (TEA) prikazali razpon podjetniške aktivnosti države. Raziskava GEM 2005 je pokazala razveseljiv napredek na nekaterih področjih: večja vključenost odraslega prebivalstva v podjetniške aktivnosti, več podjetništva zaradi priložnosti, večje vključevanje žensk v podjetništvo, manjšo stopnjo smrtnosti nastajajočih podjetij in še kaj. Pokazala pa je tudi na številne slabosti: nizko inovativnost ustaljenih podjetij, slabo izobrazbeno strukturo podjetnikov, podjetništvu nenaklonjene kulturne norme, manko primernega izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo, ipd.

Izdano

January 3, 2006

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-61-2

COBISS.SI ID (00)

55948033

Date of first publication (11)

2006-01-01

Dimenzije

17cm x 24cm x 0,3cm

Kako citirati

(Ed.). (2006). Podjetništvo med željami in stvarnostjo : Global Entrepreneurship Monitor 2005: Vol. GEM 2005. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/170