General Features of Public Law – The Slovenian Perspectives

Avtorji

Bojan Tičar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-7225-9148
Maša Tičar
Pravno svetovanje s.p.

Ključne besede:

država, javno pravo, upravno pravo, javni uslužbenci, javne plače

Kratka vsebina

Splošne značilnosti javnega prava – Slovenske perspektive. Ta knjiga je namenjena kot pomoč pri razumevanju splošnih značilnosti javnega prava s slovenskega vidika. Knjiga ima tri dele. Prvo poglavje obravnava državo, njene bistvene elemente in različne vrste držav, pri čemer upošteva vrsto različnih meril. V drugem poglavju so predstavljeni temeljni sestavni deli prava in oblike pravnega reda, v katere so ti deli vertikalno in horizontalno vključeni. Izrazi so včasih poenostavljeni, da bi zakon in njegovo razumevanje približali bralcem, ki niso pravniki. Tretje poglavje je namenjeno opredelitvi osnovnih pojmov upravnega prava in prava javnih uslužbencev. Upravno pravo sestavljajo predvsem pravne norme, ki urejajo temelje organizacije države in lokalnih skupnosti. Zadnji del tega poglavja je namenjen javnim uslužbencem in sistemu javnih plač.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Bojan Tičar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Bojan Tičar je univerzitetni diplomirani pravnik (1990), doktor pravnih znanosti (2001) in redni profesor (2014) za upravno in prekrškovno pravo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Sodeluje tudi z Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, Znanstveno-raziskovalnem središčem Koper in Visoko šolo za računovodstvo v Ljubljani. Kot redni profesor poučuje univerzitetne predmete, kot so pravna ureditev javne uprave, prekrškovno pravo in pravna ureditev forenzike v financah. Objavil je več člankov in monografij v mednarodno priznanih publikacijah in sodeloval v vrsti raziskav na področjih, ki jih pokriva. Sodeloval je pri 3 raziskovalnih programih ARRS, 19 različnih raziskovalnih projektih ARRS in bil vodja enega izmed njih (ARRS V5-627).

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: bojan.ticar@um.si

Maša Tičar, Pravno svetovanje s.p.

Maša Tičar, mag., je pravna strokovnjakinja, specializirana za mednarodno gospodarsko pravo in pravo družb. Ima poklicne izkušnje v evropskem in mednarodnem pravnem okolju. Diplomirala in magistrirala je z odliko (cum laude) iz prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaključila je programe mednarodne izmenjave v Heidelbergu (Nemčija) na tamkajšnji pravni fakulteti. Študirala je tudi na pravni fakulteti ELTE v Budimpešti (Madžarska). Osvojila je prvo mesto na mednarodnem tekmovanju "Moot Court Big Deal" na področju korporativnega prava in tretje mesto na svetu na "International Tax Law Moot Court" na področju davčnega prava.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: ticar.masa@gmail.com

Literatura

Bank of Slovenia act, official gazette of the republic of Slovenia no. 58/2010 And amending acts.

Bohinc R., Cerar M., Rajgelj B. (2006). Temelji prava in pravne ure-ditve. GV založba, Ljubljana.

Bohinc R., Tičar B. (2006). Upravno pravo – splošni del, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana.

Bradač F. (1990). Latinsko-slovenski slovar, Državna založba Slo-venije, Ljubljana.

Bratož R. (2007). Rimska zgodovina. I. Del., Filozofska fakulteta – Študentska založba, Ljubljana.

Breznik, J., Kerševan, E. (Eds.) (2008). Zakon o upravnem sporu s komentarjem. GV založba, Ljubljana.

Bujuklić Ž. (2007). Forum romanum, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu.

Cancik H., Schneider H. (Editor), Landester M. (2003). Der neue Pauly. Enzyklopädie der antike. Das klassische altertum und seine re-zeptionsgeschichte, J. B. Metzler, Stuttgart.

Čebulj J., Strmecki M. (2005). Upravno pravo. Fakulteta za upravo, Ljubljana.

Cerar M. (2001). (I)racionalnost modernega prava, Bonex založba, Ljubljana.

Civil Servants Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 56/2002 and Amending Acts.

Code of Civil Servant Conduct, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 8/2001.

Consolidated Versions on the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal C 83 of 30 march 2010.

Constitution of the Republic of Slovenia [Ustava republike Sloveni-je], Official Gazette RS, nos. 33/1999, 42/1999, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006.

Constitution of the Republic of Slovenia, Official Gazette of the Re-public of Slovenia, no. 33i/1991 and Amending Acts

Constitutional Act Implementing the Basic Constitutional Char-ter on the Independence and Sovereignty of the Republic of Slovenia [Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije], Official Gazette RS, nos. 1/1991, 45/1994.

Court of Audit Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 11/2001 and 20/2006

Courts Act [Zakon o sodiščih], Official Gazette RS, no. 27/2007 And amendments.

Debelak S., Rakočevič S. (2002). Upravnopravne notranje zadeve. Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola, Ljubljana.

Decision of the Constitutional Court of Republic of Slovenia no. U-i-90/05 of 7 july 2005, available at http://odlocitve. Us-RS.Si/usrs/us-odl.Nsf/o/35d0eba0eb28b482c125717200288df7.

Decree on Document Management by Public Administration Bodies [Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradi-vom], Official Gazette RS, nos. 91/2001, 20/2005.

Decree on Internal Organisation, Posts Classification, Posts and Titles in the Bodies of Public Administration and Justice, Official Ga-zette of the Republic of Slovenia, no. 58/2003 And Amending Acts.

Deputies act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 48/92 And Amending Acts.

Durant W. (1954). The Story of Civilisation: Part 1, Our Oriental Heritage, Simon and Schuster, New York.

Fiscal Balance Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 40/2012.

General Administrative Procedure Act, Official Gazette of the Re-public of Slovenia, no. 80/1999 And Amending Acts.

General Collective Agreement for the Public Sector, Official Ga-zette of the Republic of Slovenia, no. 57/2008 And Amending Acts.

Grad F., Kaučič I. (2008). Ustavna ureditev Slovenije. GV založba, Ljubljana.

Grafenauer B., Breznik J. (2009). Upravno pravo. GV.

Grafenauer B., Cijan R. (2005). Gradivo za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor.

Grafenauer, B., Breznik, J. (2009). Upravno pravo. GV založba, Lju-bljana.

Hess-fallon B., Simon A. M. (2003). Droit civil, Éditions dalloz, Paris.

Hoffmann-riem, W., Schmidt-aßmann, E., Voßkuhle, A. (Hrsg.) (2009). Grundlagen des verwaltungsrecht (band iii). Verlag C. H. Beck, München.

http://bos.Zrc-sazu.Si/cgi/a03.Exe?Name=sskj_testa&expressi-on= razmerje&hs=1

http://www.Arhiv.Mju.Gov.Si/fileadmin/mju.Gov.Si/pageuplo-ads/uradniski_svet/code_of_ethics_final_text.Doc (retrieved 28. June 2012)

http://www.Eracunovodstvo.Org/blog/podjetnisko-pravo/kdo--so-pravni-subjekti/

http://www.Freedigitalphotos.Net/images/other_metaphors_ and__ g307tao_p18327.Html.

http://www.Mpju.Gov.Si/fileadmin/mpju.Gov.Si/pageuploads/uradniski_svet/standardi_uradniski_svet_8._11._2010.Pdf

http://www.Stat.Si/novica_prikazi.Aspx?Id=4782

https://www.Kpk-rs.Si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/ome-jitve-poslovanja/seznam-omejitev-poslovanja Implementation of the Principle of Equal Treatment Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 50/2004 And Amending Acts.

Integrity and Prevention of Corruption Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 45/2010 And Amending Acts.

Jasentuliyana N. (Editor) (1995). Perspectives on International Law. Kluwer Law International, London.

Jerovšek T., Trpin G. (Editor), Bugarič B., Horvat M., Kerševan E., Kovač P., Mužina A., Pličanič S., Vesel T., Virant G. (2004). Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem. Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani and Založba Nebra, Ljubljana.

Jhering, R. (1968). Geist des römischen rechts, iii. 9th edition, Aalen.

Judicial Service Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 19/94 And Amending Acts.

Korošec V. (1989). Rimsko pravo, Univerzum, Ljubljana.

Kranjc J. (2008). Rimsko pravo, GV založba, Ljubljana.

Lang J. (1989). Verantwortung der rechtswissenschaft für das ste-uerrecht, Stuw.

Lange H. (1997). Römisches recht im mittelalter, beck, München.

Leksikon cankarjeve založbe - pravo (2003). Editor: Pavčnik M., Cankarjeva založba, Ljubljana.

Local Government Act [Zakon o lokalni samoupravi], Official Ga-zette RS, nos. 94/2007, 27/2008 And Amendments.

Local Self-government Act, Official Gazette of the Republic of Slo-venia, no. 72/1993 And Amending Acts.

Marriage and Family Relations Act [Zakon o zakonski zvezi in dru-žinskih razmerjih], Official Gazette SRS, no. 15/1976; Official Gazette RS, nos. 69/2004 And Amendments.

Mommsen T. (1980). Rimska zgodovina: izbor (translated by

Murko V. (1937). Davčne olajšave in oprostitve, Pravna fakulteta, univ. Tiskarna in litografija d.d., Ljubljana.

Novak, M. (2006). Civil Servant and Holder of Public Office. Pravna praksa. Year 25, no. 19/20, P. 33.

Officials in State Administration Bodies Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 30/1990 And Amending Acts.

Pauly A., Wissowa G., Kroll K., White K., Mittelhaus K., Ziegler K. (1894 – 1980). Paulys realencyclopädie der classischen altertumswis-senschaft: neue bearbeitung, J. B.

Pavčnik M. (1997). Teorija prava. Cankarjeva založba, Ljubljana.

Pečarič, M. (2008). Uradništvo med formalnim in neformalnim vplivom na politiko in državljane. Uradni list RS, Ljubljana.

Penal Code [Kazenski zakonik - KZ-1], Official Gazette RS, nos. 55/2008 And Amendments.

Perenič A. (2005). Uvod v razumevanje države in prava, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana.

Peters B. G. (1995). The Politics of Bureaucracy (4th ed.). Longman publishers USA.

Peters B. G., Pierre J. (2007). The Handbook of Public Administra-tion. Sage, Los angeles, London, New Delhi, Singapore & Washington DC.

Public Administration Act, Official Gazette of the Republic of Slo-venia, no. 52/2002.

Public Sector Salary System Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 56/2002 And Amending Acts.

Rakar I. (2007). Etika, korupcija in darila: nekaj misli o etiki na ob-činski ravni in darilih v javnem sektorju. Časospis, no. 42/43, Pp. 4–7.

Romac A. (1973). Izvori rimskog prava, Narodne novine, Zagreb.

Romac A. (1992). Rimsko pravo, 4th edition, Narodne novine, Zagreb.

Scarre C. (1995). The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome, Penguin books, London.

Shaw M. N. (2003). International Law. Cambridge university press, Cambridge.

State Attorney Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 20/97 And Amending Acts

Stein P. (1999). Roman Law in European History, Cambridge university press, Cambridge.

Stojčević D., Romac A. (1984). Dicta et regulae iuris. Savremena administracija, Belgrade.

Šturm L. (Ed.) (2002). Komentar ustave Republike Slovenije. Fakul-teta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana.

Suša S. (2011). Naravno pravo, državljanska neposlušnost in anarhi-ja. Http://www.Radiostudent.Si/projekti/demokracija/teksti/26 anarhi-ja. Html, (accessed 7 january 2011).

Tičar, B. (2013). Understanding Law and the State. 1st ed. Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila. Maribor.

Tičar B., Rakar I. (2012). Holders of Public Office, Civil Servants and Their Salary System in the Republic of Slovenia. Faculty of Criminal Justice and Security. Ljubljana.

Tičar B. (2011). Ignorantia iuris nocet - nepoznavanje prava ško-duje: spremljevalec za razumevanje osrednjih pojmov prava in države. Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila. Maribor.

The Employment Relationship Act, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 42/2002 And Amending Acts.

Trstenjak V. (2003). Pravne osebe. Gospodarski vestnik. Ljubljana.

Vilfan S. (1991). Uvod v pravno zgodovino, ČZP uradni list, Lju-bljana.

Virant G. (2004). Pravna ureditev javne uprave. Univerza v Ljublja-ni, Fakulteta za upravo, Ljubljana.

Virant G. (2009). Javna uprava. Fakulteta za upravo, Ljubljana.

Vlaj S. (Ed.) (2006): Etično upravljanje občin: z modelom kodeksa. Inštitut za lokalno samoupravo pri Fakulteti za upravo, Ljubljana.

Walker D. (1980). The Oxford Companion to Law, Oxford.

Izdano

21.02.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-830-7

COBISS.SI ID (00)

185630211

Date of first publication (11)

21.02.2024

Kako citirati

General Features of Public Law – The Slovenian Perspectives. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.2.2024