Oskrbovalne verige znanja: Smernice za zeleni in digitalni prehod

Avtorji

Matevž Obrecht, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko; Tina Cvahte Ojsteršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko; Mateja Čuček, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko; Martin Fale, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko; Milena Kajba, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko; Polona Vičič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko; Bojana Slomšek Šlamberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko; Lazar Pavić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Ključne besede:

trajnostni razvoj, digitalizacija, oskrbovalne verige, vseživljenjsko učenje, zeleni in digitalni prehod

Kratka vsebina

Znanstvena monografija zajema najsodobnejše ugotovitve s področja trajnostnega razvoja in digitalizacije in njihovo aplikacijo na področje managementa v logistiki in oskrbovalnih verigah. Teoretični del monografije odpirajo poglavja, ki se nanašajo na pojasnitev osnovnih pojmov s področja trajnostnega razvoja, kot so cilji trajnostnega razvoja, okoljska politika, trajnostna proizvodnja in potrošnja, delitvena ekonomija, koncept odrasti in  ekonomija blaginje. V nadaljevanju so predstavljeni najsodobnejši trendi s področja trajnosti in povezovanja področij digitalizacije s poudarkom na tem, kaj je aktualno in kaj mlajše generacije vidijo kot priložnosti za prioritetni razvoj. Teoretični del se zaključi s predstavitvijo kompetenčnih modelov s področja trajnosti in digitalizacije ter s predstavitvijo vseživljenjskega učenja kot rešitve za hitrejše pridobivanje znanj s področja trajnostnega razvoja in digitalizacije, saj je zaznano pomanjkanje teh znanj pri posameznikih, ki so končali formalno izobrazbo v času, ko sta trajnost in digitalizacija predstavljali obrobni tematiki in še nista bili tako vpeti v izobraževanje in prioritete logistike in oskrbovalnih verig. Raziskovalni del monografije se začne s predstavitvijo vključenosti trajnostnega razvija v obstoječi zakonodajni okvir. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati vključenosti trajnostnih in digitalnih kompetenc v slovenske visokošolske programe in analiza prekrivanja le teh. Ključni raziskovalni del pa predstavljajo rezultati kvantitativne raziskave, ki se nanašajo na identifikacijo nujno potrebnih znanj, spretnosti in veščin s področja trajnostnega razvoja in digitalizacije v logistiki in oskrbovalnih verig, za nemoten hkratni zeleni in digitalni prehod v družbo 5.0. ter razlike v ključnih prioritetnih področjih, ki jih zaznavamo med gospodarstvom, mladimi in akademiki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matevž Obrecht, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Dr. Matevž Obrecht je zaposlen na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru (FL UM) kot visokošolski učitelj, v preteklosti pa zaposlen v gospodarstvu kot samostojni svetovalec in vodja projektov za povečanje energetske učinkovistosti in HVAC sisteme. Raziskovalna usmerjenost je fokusirana na varstvo okolja, trajnostno oskrbo z energijo, odporne oskrbovalne verige, zeleno logistiko, e-mobilnost kot tudi LCA in ekodizajn. Je član EWEA, SDEWES, SLZ in dvakratni prejemnik Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju Slovenije. Sodeloval in vodil je več mednarodnih in nacionalnih projektov in kot gostujoči professor in raziskovalec predaval na številnih univerzah po svetu.

Celje, Slovenija. E-pošta: matevz.obrecht@um.si

Tina Cvahte Ojsteršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: tina.cvahte@um.si

Mateja Čuček, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: mateja.cucek1@um.si

Martin Fale, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: martin.fale1@um.si

Milena Kajba, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: milena.kajba1@um.si 

Polona Vičič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: polona.vicic@um.si

Bojana Slomšek Šlamberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: bojana.slomsek@um.si

Lazar Pavić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija. E-pošta: lazar.pavic@um.si 

Literatura

Sustainability Trends to Watch in 2022. (2021, julij 29). WatchWire. https://watchwire.ai/sustainability-trends-2022/

About DOAJ. (b. d.). DOAJ Open Global Trusted. Pridobljeno 27. september 2023, s https://doaj.org/about/

About Earth Overshoot Day. (b. d.). Earth Overshoot Day. Pridobljeno 7. december 2023, s https://overshoot.footprintnetwork.org/about-earth-overshoot-day/

About Khan Academy. (b. d.). Khan Academy. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.khanacademy.org/about

Aho Williamson, D. (2022, september 16). Digital Trust Benchmark 2022. Insider Intelligence. https://www.insiderintelligence.com/content/digital-trust-benchmark-2022

Aleandri, G., & Refrigeri, L. (2013). Lifelong Learning, Training and Education in Globalized Economic Systems: Analysis and Perspectives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 1242–1248. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.022

Anderson, M., A. Vogels, E., Perrin, A., & Rainie, L. (2022, november 16). Connection, Creativity and Drama: Teen Life on Social Media in 2022. Pew Research Center: Internet, Science & Tech. https://www.pewresearch.org/internet/2022/11/16/connection-creativity-and-drama-teen-life-on-social-media-in-2022/

Anderson, M., & Jiang, J. (2018, november 28). Teens and their experiences on social media. Pew Research Center: Internet, Science & Tech. https://www.pewresearch.org/internet/2018/11/28/teens-and-their-experiences-on-social-media/

Anielski, M. (2022, oktober 12). Economy of Well-Being and Regenerative Growth in Slovenia, Europe, World. https://www.um.si/wp-content/uploads/2022/10/Builiding-Economies-of-Well-being-for-Slovenia-Europe-Anielski-Oct-12th-Maribor-Sept-30th-2.pdf

Anko, B. (1992). Skrb za Zemljo: Strategija za življenje po načelu trajnosti : povzetek (2. nat). Aram.

Anko, B., Bogataj, N., & Mastnak, M. (2009). Berilo o trajnosti. Andragoški center Slovenije. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/sikvel-1/248812800

Application of the EU Taxonomy for Companies. (b. d.). EU Taxonomie Info. Pridobljeno 3. december 2022, s https://eu-taxonomy.info/info/eu-taxonomy-for-companies

Armano, D. (2009, november 2). Six Social Media Trends for 2010. Harvard Business Review. https://hbr.org/2009/11/six-social-media-trends

Arnold, A. (2018, april 4). Are We Entering The Era Of Social Shopping? Forbes. https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/04/04/are-we-entering-the-era-of-social-shopping/

Ashraf, Q., & Galor, O. (2008). Malthusian Population Dynamics: Theory and Evidence. Working Papers, 6, Article 2008–6. https://ideas.repec.org//p/bro/econwp/2008-6.html

Atelšek, S., Fajfar, T., Jemec Tomazin, M., Trojar, M., & Žagar Karer, M. (2016, julij 28). Trajnostni, trajnostnost. ZRC SAZU. https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/trajnostni-trajnostnost

Bec, D., Ciglenečki, D., Dolšak Lavrič, P., Gjerek, M., Koleša, T., Logar, M., Matavž, L., Murovec, M., Rus, M., & Žabkar, R. (2022). Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2021 (str. 194). Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje. https://podatki.gov.si/dataset/merilna-mesta-za-meritve-kakovosti-zunanjega-zraka-in-padavin/resource/24cce760-8ca7-4989-9865-d51f5d8dd528

Bianchi, G., Pisiotis, U., & Cabrera, C. (2022). GreenComp, the European sustainability competence framework (Y. Punie & M. Bacigalupo, Ur.). Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2760/13286

Biljman, T. (2023, maj 25). Social Media Trends That You Need To Pay Attention To in 2023. https://www.sendible.com/insights/latest-social-media-trends-report

Blackburn, W. R. (2007). The Sustainability Handbook: The Complete Management Guide to Achieving Social, Economic, and Environmental Responsibility. Environmental Law Institute.

B.R. (2021, oktober 15). Je že skrajni čas za bolj trajnostna oblačila? Dominvrt.si. https://www.dominvrt.si/okolje/ekologija/oblacila-trajnost.html

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2760/38842

ChatGPT. (2023). https://chat.openai.com

Chiţiba, C. A. (2012). Lifelong Learning Challenges and Opportunities for Traditional Universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1943–1947. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.408

Climate Change. (b. d.). Pridobljeno 8. september 2023, s https://www.carboncare.org/en/climate-change

Cojoianu, T. F., Hoepner, A. G. F., & Vu, A. (2022). A Comparison Between the EU Green Taxonomy and South Africa’s Green Taxonomy. https://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2022/2022111101%20Report_A%20Comparison%20Between%20the%20EU%20Green%20Taxonomy%20and%20South%20Africa%E2%80%99s%20Green%20Taxonomy.pdf

Commission of the European Communities. (2001). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF

Continuing professional development. (2023, januar 2). Chalmers. https://www.chalmers.se/en/education/programmes-and-courses/continuing-professional-development/

Costa, C., Wollenberg, E., Benitez, M., Newman, R., Gardner, N., & Bellone, F. (2022). Roadmap for achieving net-zero emissions in global food systems by 2050. Scientific Reports, 12(1), Article 1. https://doi.org/10.1038/s41598-022-18601-1

Coursera. (b. d.). Coursera. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.coursera.org/

Courses and Certifications. (b. d.). Coursera. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.coursera.org/courses

Courses at Wroclaw University of Economics. (b. d.). Pridobljeno 27. september 2023, s https://industry.stanversity.com/#courses

Cvahte Ojsteršek, T., & Topolšek, D. (2023a). Kako distribuirati produkte? O optimalni in trajnostni distribucijski strategiji. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/prakti-ni-primeri-digitalizacije-podjetj

Cvahte Ojsteršek, T., & Topolšek, D. (2023b). Mestna logistika—Zapleten, a obvladljiv sistem. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/vitka-in-agilna-logistika

D’Alisa, G., Demaria, F., & Kallis, G. (Ur.). (2019). Odrast: Besednjak za novo dobo. Studia humanitatis. https://plus.cobiss.net/cobiss/um/sl/bib/epf/299060480

Daugul, L. (2020, november 27). Odrast – postopen odmik od trajne gospodarske rasti, ki izčrpava planet—Intervju z Dušanom Plutom. rtvslo.si. https://www.rtvslo.si/okolje/zeleni-petek/odrast-postopen-odmik-od-trajne-gospodarske-rasti-ki-izcrpava-planet/539590

De Abreu, E. (2015, december 29). 9 Hottest Social Media Trends From 2015. Overdrive Interactive. https://www.ovrdrv.com/blog/9-hottest-social-media-trends-from-2015/

Definition of SOCIAL MEDIA. (2023, marec 7). Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/social+media

Denac, M. (2023). Okoljska presoja LCA. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/okoljska-presoja-lca

Dixon, S. (2023, januar 25). Europe social media users by platform 2027. Statista. https://www.statista.com/forecasts/1334334/social-media-users-europe-by-platform

Dorsett, R., Lui, S., & Weale, M. (2010). Economic Benefits of Lifelong Learning. National Institute of Economic and Social Research, NIESR Discussion Papers.

Državni zbor. (2021, julij 13). Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50). http://pisrs.si

Dunajska konvencija o varstvu ozonskega plašča. (2019, december 12). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4413654

ECDL programi. (b. d.). ECDL. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.ecdl.si/program/ECDL-osnovni-tecaj

edX Courses. (b. d.). edX. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.edx.org/search

Ekart, J. (2023, maj 25). Sončne elektrarne v Sloveniji—Pregled trga. https://www.varcevanje-energije.si/fotovoltaicne-elektrarne/soncne-elektrarne-pregled-trga-v-sloveniji.html

Ekkehard, P., Hametner, M., Kostetckaia, M., Patki, P., Best, A., Bueb, B., Knoblauch, D., Landgrebe, R., Scholl, L., Stein, U., Velten, E. K., De Rocchi, A., Kohli, A., Petry, C., Shatrov, K., & Steinemann, M. (Ur.). (2023). Sustainable Development in the European Union – 2023: Monitoring Report on Progress Towards the SDGs in an EU Context (7. izd.). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2785/403194

Ekonomija blaginje. (b. d.). Fran.si. Pridobljeno 26. september 2023, s https://fran.si/iskanje?View=1&Query=ekonomija+blaginje+

Ekonomija delitve. (b. d.). Fran.si. Pridobljeno 26. september 2023, s https://www.fran.si/iskanje?All=deljeno%20ekonomija&IsAdvanced=True

ELA Qualification Standards. (b. d.). European Logistics Association. Pridobljeno 8. september 2023, s https://www.elalog.eu/ela-standards/

EU Taxonomy Overview. (b. d.). EU Taxonomie Info. Pridobljeno 26. september 2023, s https://eu-taxonomy.info/info/eu-taxonomy-overview

EU Taxonomy Timeline. (b. d.). EU Taxonomie Info. Pridobljeno 26. september 2023, s https://eu-taxonomy.info/info/eu-taxonomy-timeline

European Environment Agency. (2023a, avgust 3). Število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka v EU še naprej upada, toda kljub temu so potrebna dodatna prizadevanja za vzpostavitev okolja brez strupov [Novice]. https://www.eea.europa.eu/sl/highlights/stevilo-prezgodnjih-smrti-zaradi-onesnazenosti

European Environment Agency. (2023b, oktober 6). Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/economic-losses-from-climate-related

European Parliament. (b. d.). European Parliament. Pridobljeno 26. september 2023, s https://www.europarl.europa.eu/portal

Eurostat. (2023a). Waste statistics 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics

Eurostat. (2023b, januar). Renewable energy statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics

Eurostat. (2023c, januar 24). Circular material use rate. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_CUR__custom_4076930/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=599a35d5-be3c-44d6-8896-62e00d9b6e49

Eurostat. (2023d, julij 19). Share of renewable energy in gross final energy consumption by sector. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_07_40/default/bar?lang=en

Evropska komisija. (2019). Evropski zeleni dogovor. Evropska komisija. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF

Evropska komisija. (2023, september 20). Biodiversity strategy for 2030. https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

Evropski parlament. (2023, maj 24). Krožno gospodarstvo: Definicija, pomen in prednosti. https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20151201STO05603/krozno-gospodarstvo-definicija-pomen-in-prednosti

Evropski svet. (2021, april 12). Ekonomija dobrega počutja: Več kot zgolj BDP. https://www.consilium.europa.eu/sl/infographics/economy-wellbeing/

Field, J. (2006). Lifelong learning and the new educational order. British Journal of Educational Technology, 37(6), 987–988. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2006.00660_18.x

Fleming, S. (2019, april 3). Here’s how the United States is falling in love with secondhand clothes. https://www.weforum.org/agenda/2019/04/united-states-loves-secondhand-clothes/

FutureLearn. (b. d.). Short Online Courses. FutureLearn. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.futurelearn.com/courses

Gajšek, B., & Šinko, S. (2023). Oblikovanje hibridnih delovnih mest. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/trajnostna-prehranska-ov

Gansky, L. (2010). The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing. Penguin Group. https://informationdj.files.wordpress.com/2012/01/future-of-business-is-lisa-gansky.pdf

Geografski atlas naravnih nesreč v Sloveniji (GANNS). (b. d.). Pridobljeno 19. november 2023, s https://experience.arcgis.com/experience/4f4b94a5e32241068bd3b837c9c26d70/

Gill, G. (2022, oktober 13). Sustainability trends 2023: 7 ways retailers will make a difference. The Future of Commerce. https://www.the-future-of-commerce.com/2022/10/13/sustainability-trends-2023/

Global daily social media usage 2022. (b. d.). Statista. Pridobljeno 31. marec 2023, s https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/

Global meat consumption, World, 1961 to 2050. (b. d.). Our World in Data. Pridobljeno 26. september 2023, s https://ourworldindata.org/grapher/global-meat-projections-to-2050

Global retail e-commerce sales 2026. (b. d.). Statista. Pridobljeno 31. marec 2023, s https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/

Global social media usage reasons 2022. (b. d.). Statista. Pridobljeno 10. julij 2023, s https://www.statista.com/statistics/715449/social-media-usage-reasons-worldwide/

Gondjia, G., & Merle, C. (2021, julij 29). Sustainable Taxonomy development worldwide: A standard-setting race between competing jurisdictions. https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/sustainable-taxonomy-development-worldwide-a-standard-setting-race-between-competing-jurisdictions

Gostiša, N. (2022, april 6). Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, 2021. Stat.si. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10178

Gow, G. (2020, oktober 21). Environmental Sustainability And AI. Forbes. https://www.forbes.com/sites/glenngow/2020/08/21/environmental-sustainability-and-ai/

Helne, T., & Hirvilammi, T. (2015). Wellbeing and Sustainability: A Relational Approach. Sustainable Development, 23(3), 167–175. https://doi.org/10.1002/sd.1581

Hollands, F., & Tirthali, D. (2014). MOOCs: Expectations and reality. Center for Benefit-Cost Studies of Education, Teachers College, Columbia University, New York, NY.

Ibrahim, Y., Hami, N., & Abdulameer, S. (2020). A Scale for Measuring Sustainable Manufacturing Practices and Sustainability Performance: Validity and Reliability. Quality Innovation Prosperity, 24, 59–74. https://doi.org/10.12776/QIP.V24I2.1385

IEA. (2021, oktober 22). Cumulative emissions reduction by mitigation measure in the Net Zero Scenario, 2021-2050 – Charts – Data & Statistics. IEA. https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/cumulative-emissions-reduction-by-mitigation-measure-in-the-net-zero-scenario-2021-2050

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). (2022). Annex I: Glossary. V Global Warming of 1.5°C: IPCC Special Report on Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels in Context of Strengthening Response to Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty (str. 541–562). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157940.008

IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (First, str. 184). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Issberner, L.-R., & Léna, P. (2018, marec 27). Anthropocene: The vital challenges of a scientific debate. UNESCO. https://en.unesco.org/courier/2018-2/anthropocene-vital-challenges-scientific-debate

Jandrić, M., & Ranđelović, S. (2018). Adaptability of the workforce in Europe – changing skills in the digital era. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci : Časopis Za Ekonomsku Teoriju i Praksu, 36(2), 757–776. https://doi.org/10.18045/zbefri.2018.2.757

Jereb, B. (2023a). Digitalizacija poslovanja—Izvajanje. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/digitalizacija-poslovanja-izvedba

Jereb, B. (2023b). Digitalizacija poslovanja—Načrtovanje. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/digitalizacija-poslovanja-na-rtovanje

Joint Research Centre. (2022, junij 29). The twin green & digital transition: How sustainable digital technologies could enable a carbon-neutral EU by 2050. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en

Kajba, M. (2023). Informacijska in računalniška varnost. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/informacijska-pismenost-in-varnost

Karba, R., Tkalec, T., Peterlin, M., & Šifkovič Vrbica, S. (2016). Vodnik Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (R. Karba, Ur.). https://sloga-platform.org/vodnik-dovolj-za-vse-skupnostno-upravljanje-z-zivljenjskimi-viri/

Katalog študijskih programov in učnih enot. (b. d.). AIPS, Univerza v Mariboru. Pridobljeno 27. september 2023, s https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp

Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja. (b. d.). Republika Slovenija Statistični urad. Pridobljeno 8. september 2023, s https://www.stat.si/Pages/cilji

Kebe, N., & Stare, M. (2023, marec 14). Splošno zadovoljstvo s finančnim stanjem in dolžino prostega časa večje, z medosebnimi odnosi na enaki ravni. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10985

Kjell, O. N. E. (2011). Sustainable well-being: A potential synergy between sustainability and well-being research. Review of General Psychology, 15(3), 255–266. https://doi.org/10.1037/a0024603

Knez, M. (2023). Faze trajnostnega delovanja organizacije. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/stopnje-ozelenitve-podjetja

Kralj, R. (2023, september 25). Svet pada s tečajev. Za-misli kolumna. https://za-misli.si/kolumne/rok-kralj/

Kramar, U. (2023a). Logistika skozi igro/nabava. Noo Projekt. https://www.digingreen.org/logistika-skozi-igro

Kramar, U. (2023b). Vpliv nabavne funkcije na večjo odpornost. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/nabava-za-ve-jo-odpornost

Kühne Logistics University. (b. d.). Certificate program ENLOP. Kühne Logistics University. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.klu.org/executive-education/open-enrollment-seminars/certificate-program-enlop, https://www.klu.org/executive-education/open-enrollment-seminars/certificate-program-enlop

Lambert, J. (2022, november 21). 15 Sustainable Business Trends that will Shape the Future. Informi. https://informi.co.uk/blog/15-sustainable-business-trends-that-will-shape-the-future

Landrigan, P. J., Fisher, S., Kenny, M. E., Gedeon, B., Bryan, L., Mu, J., & Bellinger, D. (2022). A replicable strategy for mapping air pollution’s community-level health impacts and catalyzing prevention. Environmental Health, 21(1), 70. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00879-3

Lazar, S., Klimecka-Tatar, D., & Obrecht, M. (2021). Sustainability Orientation and Focus in Logistics and Supply Chains. Sustainability, 13(6), Article 6. https://doi.org/10.3390/su13063280

Laznik, M., & Žitnik, M. (2023, marec 2). Kazalniki krožnega gospodarstva, 2021. Statistični Urad RS. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10967

Lehdonvirta, V. (2012). A history of the digitalization of consumer culture: From Amazon through Pirate Bay to FarmVille. 30.

Lexica AI - TeamSmart AI. (b. d.). Pridobljeno 12. julij 2023, s https://www.teamsmart.ai

Lock, S. (2022, december 5). What is AI chatbot phenomenon ChatGPT and could it replace humans? The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/05/what-is-ai-chatbot-phenomenon-chatgpt-and-could-it-replace-humans

López, B., Rangel-Pérez, C., & Fernández, M. (2023). Sustainable strategies in the luxury business to increase efficiency in reducing carbon footprint. Journal of Business Research, 157, 113607. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113607

Lozar, J. (2018). Zavedanje, stališča in vedenje slovenskih porabnikov v delitveni ekonomiji [Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta]. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105696

Macarol, V. (2022, junij 18). 5 nasvetov za nakup trajnostne mode: Nakupovanje s čim manjšim vplivom na okolje. City Magazine. https://citymagazine.si/5-nasvetov-za-nakup-trajnostne-mode/

Marcen, B. (2023). Informacijska in računalniška pismenost. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/video-delavnica

Mckay, B. (2023, avgust 17). Global Sustainability Trends for 2023—According to 42 experts! GreenMatch.Co.Uk. https://www.greenmatch.co.uk/blog/sustainability-trends

Media influence on pre-teens and teenagers: Social media, movies, YouTube and apps. (b. d.). Raising Children Network. Pridobljeno 12. julij 2023, s https://raisingchildren.net.au/pre-teens/entertainment-technology/media/media-influence-on-teens

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. (2023, junij 6). Ravnanje z odpadki. Portal GOV.SI. https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. (b. d.). Evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov. ePortal MMS. Pridobljeno 29. september 2023, s https://eportal.mss.edus.si/portal/evs-evidenca-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov

MIT Open Learning Library. (b. d.). MIT OpenCourseWare. Pridobljeno 27. september 2023, s https://ocw.mit.edu/collections/mit-open-learning-library/

Moth, D. (2015, december 9). What were the most significant social media trends in 2015? Econsultancy. https://econsultancy.com/what-were-the-most-significant-social-media-trends-in-2015/

Number of worldwide social network users 2027. (b. d.). Statista. Pridobljeno 31. marec 2023, s https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/

Obrecht, M. (2023a). 5 korakov za oblikovanje oskrbovalne verige. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/5-korakov-do-strategie-ov

Obrecht, M. (2023b). Energetska samooskrba. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/kro-no-gospodarstvo

Obrecht, M. (2023c). Kako izkoristiti motnje za kreiranje odpornih oskrbovalnih verig. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/avtomatizacija-in-robotizacija

Obrecht, M., & Denac, M. (2023). Okoljska presoja: Kako zmanjšati svoj okoljski odtis? NOO Projekt. https://www.digingreen.org/okoljska-presoja-in-ekolo-ki-in-oglji-ni

Obrecht, M., Feodorova, Z., & Rosi, M. (2022). Assessment of environmental sustainability integration into higher education for future experts and leaders. Journal of Environmental Management, 316, 115223. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115223

Obrecht, M., & Knez, M. (2023). Do okoljsko vzdržnega izdelka z ekodizajno. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/ekodizajn

Odrast. (b. d.). Fran.si. Pridobljeno 26. september 2023, s https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/4571637/odrast?View=1&Query=odrast

OER Commons. (b. d.). OER Commons. Pridobljeno 27. september 2023, s https://oercommons.org/

Okorn, B. (2020, september 9). Z majhnimi koraki do velikega učinka—Trajnostna raba tehničnih in drugih izdelkov za dom. ZPS. https://www.zps.si/nasveti-in-vodniki/z-majhnimi-koraki-do-velikega-ucinka-trajnostna-raba-tehnicnih-in-drugih-izdelkov-za-dom-2020-09-09

Open University. (b. d.). Tampere Universities. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.tuni.fi/en/study-with-us/open-higher-education-studies/open-university

Oxfam Germany e.V., & European Environmental Bureau. (2021). Towards a wellbeing economy that serves people and nature: Building a human environment that is socially just and ecologically. https://www.climateofchange.info/wellbeingeconomyreport.pdf

Pardes, A. (b. d.). The Complete History of Emoji. Wired. Pridobljeno 31. marec 2023, s https://www.wired.com/story/guide-emoji/

Park, J. H., Lee, K., & Dabelko-Schoeny, H. (2016). A Comprehensive Evaluation of a Lifelong Learning Program: Program 60. The International Journal of Aging and Human Development, 84(1), 88–106. https://doi.org/10.1177/0091415016668352

Patel, D. (2019, december 20). 12 Social Media Trends to Watch in 2020. Entrepreneur. https://www.entrepreneur.com/science-technology/12-social-media-trends-to-watch-in-2020/343863

Pavić, L. (2023). Osnove poslovnega odločanja na podlagi podatkov. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/data-based-decision

Pavić, L., & Cvahte Ojsteršek, T. (2023). Z zelenim kovčkom na pot. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/z-zelenim-kov-kom-na-pot

Petronzi, D., & Hadi, S. M. (2016). Exploring the Factors Associated with MOOC Engagement, Retention and the Wider Benefits for Learners. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 19(2), 129–146. https://doi.org/10.1515/eurodl-2016-0011

Pistotnik, A. (2018). Uvod v odrast: Dobrodošli na prehodu v svetlo 21. Stoletje odrasti. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 7–15.

Plant-based meat for a growing world. (2019). Good Food Institute. https://gfi.org/resource/environmental-impact-of-meat-vs-plant-based-meat/

Program izobraževanj SIQ. (b. d.). SIQ. Pridobljeno 27. september 2023, s https://www.siq.si/izobrazevanje/program/

Quoquab, F., Mohammad, J., & Sukari, N. N. (2019). A multiple-item scale for measuring “sustainable consumption behaviour” construct: Development and psychometric evaluation. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(4), 791–816. https://doi.org/10.1108/APJML-02-2018-0047

Rafferty, J. P. (2023). Anthropocene Epoch. V Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/Anthropocene-Epoch

Richter, F. (2022, maj 24). Remote work in the U.S.: The Great Return. Statista Daily Data. https://www.statista.com/chart/27516/employees-working-remotely-due-to-coronavirus

Richter, F. (2023, julij 24). Electric Mobility: Norway Leads the Charge. Statista Daily Data. https://www.statista.com/chart/17344/electric-vehicle-share

Roper, W. (2020, december 16). Remote work in the U.S.: Remote Work Could Double Permanently. Statista Daily Data. https://www.statista.com/chart/23781/remote-work-teams-departments

Rosenwald, M. S. (2021, oktober 28). Before Twitter and Facebook, there was Morse code: Remembering social media’s true inventor. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/05/24/before-there-was-twitter-there-was-morse-code-remembering-social-medias-true-inventor/

Rupnik, B. (2023a). Podpora odločanja s simulacijami. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/flexsim

Rupnik, B. (2023b). Poslovni informacijski sistemi. NOO Projekt. https://www.digingreen.org/informacijski-sistemi-sap-erp

Rutar, T., Božič, T., & Deželak, K. (2021, oktober 6). Končna raba energije je bila v letu 2020 za 9 % manjša kot v 2019. https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9884

Shah, S. (2016, maj 14). The History of Social Media. Digital Trends. https://www.digitaltrends.com/computing/the-history-of-social-networking/

Simone, P. M., & Scuilli, M. (2006). Cognitive benefits of participation in lifelong learning institutes. LLI Review, 1, 44–51.

Simplilearn. (2023, julij 4). Top 7 Impacts of Social Media: Advantages and Disadvantages | Simplilearn. Simplilearn.Com. https://www.simplilearn.com/real-impact-social-media-article

SiStat. (b. d.-a). Osebni avtomobili, avtobusi in tovorna vozila konec leta (31. 12.) ter prve registracije teh vozil po vrsti vozila, pogona in goriva, Slovenija, letno. Stat.si. Pridobljeno 7. februar 2023, s https://pxweb.stat.si:443/SiStatDataSiStatData/pxweb/sl/Data/Data/2222109S.px/

SiStat. (b. d.-b). Podjetja po dejavnosti (SKD 2008) in velikosti glede na število oseb, ki delajo, Slovenija, letno. PX-Web. Pridobljeno 3. december 2022, s https://pxweb.stat.si:443/SiStatDataSiStatData/pxweb/sl/Data/-/1418801S.px/

Six Sustainability Trends to Watch in 2022. (2022, junij 4). Earth5R. https://earth5r.org/six-sustainability-trends-to-watch-in-2022/

Slacktivism. (2023). V Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slacktivism

Social Media Advertising—Europe. (b. d.). Statista. Pridobljeno 18. maj 2023, s https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-advertising/social-media-advertising/europe

Social Media Advertising—Worldwide. (b. d.). Statista. Pridobljeno 18. maj 2023, s https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-advertising/social-media-advertising/custom

Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. (2015).

Svet Evropske unije. (2019). Gospodarstvo blaginje – povzetek referenčnega dokumenta OECD o ustvarjanju priložnosti za blaginjo ljudi in gospodarsko rast. Svet Evropske unije. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/sl/pdf

Swallow, T. (2022, maj 25). Top 10: Global sustainability trends for 2022. https://sustainabilitymag.com/top10/top-10-global-sustainability-trends-for-2022

The Evolution of Social Media: How Did It Begin and Where Could It Go Next? (2020, maj 28). Maryville Online. https://online.maryville.edu/blog/evolution-social-media/

The IUCN Red List of Threatened Species. (2022). https://www.iucnredlist.org/en

The SustainAbility Institute by ERM. (2022). What’s Next for Sustainable Business? 2022 Trends Report. https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/2022/esi-sustainability-trends-report-2022-2.pdf

Ting, S.-H., Ibrahim, S. H., Affandi, R., Baharun, A., Abidin, W. A. W. Z., & Sim, E. U.-H. (2015). Lifelong Learning for Personal and Professional Development in Malaysia. HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY, 12(2), Article 2.

Toivonen, M., & Saari, E. (2019). Human-Centered Digitalization and Services (Let. 2019). Springer Nature Singapore Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7725-9

Trajnost. (2022). V Fran. https://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=trajnost

Trend watch 2023: Sustainability. (2022, december 7). NIQ. https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2022/trend-watch-2023-sustainability/

Trivium Packaging. (2022, april 22). New Data Reveals Preference for Sustainable Packaging Remains Strong in a Changing World. https://www.prnewswire.com/news-releases/new-data-reveals-preference-for-sustainable-packaging-remains-strong-in-a-changing-world-301530676.html

Ukaga, O., Maser, C., & Reichenbach, M. (2010). Sustainable Development: Principles, Frameworks, and Case Studies. CRC Press.

UNESCO. (2014). Shaping the future we want: UN Decade of Education for Sustainable Development; final report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230171

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444

(UNESCO. (2022). Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, kažipot – VITR za 2030. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

UNFCCC. (b. d.). What is the United Nations Framework Convention on Climate Change? Pridobljeno 12. avgust 2023, s https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change

UNFCCC. (2019). What is the Kyoto Protocol? https://unfccc.int/kyoto_protocol

UNFCCC. (2023). The Paris Agreement: What is the Paris Agreement? https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

United Nations. (b. d.). The 17 sustainable development goals. Pridobljeno 7. december 2023, s https://sdgs.un.org/goals

United Nations. (2011). United Nations Competencies for the Future. https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf

United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://www.are.admin.ch/are/en/home/medien-und-publikationen/publikationen/nachhaltige-entwicklung/brundtland-report.html

United Nations. (2010, april). UN competency development guide. https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Un_competency_development_guide.pdf

United Nations Secretary - General’s High-level Panel on Global Sustainability. (2012). Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing. https://www.undp.org/turkiye/publications/resilient-people-resilient-planet-future-worth-choosing

Uprava družbe TRIGLAV SKLADI. (2021). Metodologija za doseganje trajnostnih značilnosti naložb za portfelje Gospodarjenja s finančnimi instrumenti. https://www.triglavskladi.si/assets/dokumenti/Metodologija_GFI_trajnostne-znacilnosti_14-okt-2022-v2.pdf

Urad za publikacije Evropske unije. (2011, april 4). Kjotski protokol o spremembi podnebja. https://eur-lex.europa.eu/SL/legal-content/summary/kyoto-protocol-on-climate-change.html

Urad za publikacije Evropske unije. (2019, december 12). Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč. https://eur-lex.europa.eu/SL/legal-content/summary/montreal-protocol-on-substances-that-deplete-the-ozone-layer.html

Urad za publikacije Evropske unije. (2020, september 8). Ženevska konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja [Website]. Publications Office of the EU; Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/5ab9bbd2-018b-43c1-99d3-3ac8f3b1c00b/language-sl

Urad za publikacije Evropske unije. (2021, junij 7). Kjotski protokol. https://eur-lex.europa.eu/SL/legal-content/glossary/kyoto-protocol.html

Pariški sporazum, L. 282/43, 15 (2016).

Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17, 1. Člen, § 1. člen (2006). http://pisrs.si

Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. Junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (Besedilo velja za EGP), 198 OJ L (2020). http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/slv

Urednik. (2021, januar 20). Kaj so fosilna goriva? https://www.cena-zlata.si/kaj-so-fosilna-goriva/

Uresničevanje Agende 2030. (b. d.). Portal GOV.SI. Pridobljeno 7. februar 2023, s https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/uresnicevanje-agende-2030/

van Dijck, J. (2013). Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media (Let. 30). Oxford: Oxford University Press.

Video Marketing Statistics. (2022). Wyzowl. https://www.wyzowl.com/sovm-results-2022/

Virjent, D. (2023, marec 30). Kaj evropska Direktiva CSRD prinaša z vidika poročanja o trajnostnosti? https://www.ey.com/sl_si/sustainability/kaj-prinasa-direktiva-csrd

Vrčon, M. (2023). Podnebna freska (Climate fresque). NOO Projekt. https://www.digingreen.org/podnebne-spremembe-climate-fresque

Wakefield, F. (2022, junij 22). Top 25 recycling facts and statistics for 2022. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2022/06/recycling-global-statistics-facts-plastic-paper/

Wang, F., & Sun, Z. (2022). Does the Environmental Regulation Intensity and ESG Performance Have a Substitution Effect on the Impact of Enterprise Green Innovation: Evidence from China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), Article 14. https://doi.org/10.3390/ijerph19148558

WCED. (1987). Our Common Future. Oxford University Press.

Weiss, M., Zerfass, A., & Helmers, E. (2019). Fully electric and plug-in hybrid cars—An analysis of learning rates, user costs, and costs for mitigating CO2 and air pollutant emissions. Journal of Cleaner Production, 212, 1478–1489. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.019

What is a Nanodegree Program? (b. d.). Udacity Support. Pridobljeno 27. september 2023, s https://support.udacity.com/hc/en-us/articles/360015664831-What-is-a-Nanodegree-Program-

What is Digitalization? (2022, december 19). WalkMeTM - Digital Adoption Platform. https://www.walkme.com/glossary/digitalization/

WHO. (2021, december 21). The Geneva Charter for Well-being. https://www.who.int/publications/m/item/the-geneva-charter-for-well-being

Wike, R., Silver, L., Fetterolf, J., Huang, C., Austin, S., Clancy, L., & Gubbala, S. (2022). Social Media Seen as Mostly Good for Democracy Across Many Nations, But U.S. is a Major Outlier. https://www.pewresearch.org/global/2022/12/06/views-of-social-media-and-its-impacts-on-society-in-advanced-economies-2022/

Wiley, D., Bliss, T. J., & McEwen, M. (2014). Open Educational Resources: A Review of the Literature. V J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Ur.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (str. 781–789). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5_63

World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

World Economic Forum. (2016). The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Zakon o visokem šolstvu (ZVis), 33. Člen, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN § 33. člen (1994). http://pisrs.si

Zakonodaja. (b. d.). Portal EcoLex Life. Pridobljeno 3. december 2022, s http://ecolex.si/EcoLex/Predstavitev

Živčič, L. (2015). Odgovor na družbene, ekonomske in okoljske meje rasti: Predstavitev koncepta odrast (degrowth) ter njegova raba v praksi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 151–168.

Izdano

25.03.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-840-6

COBISS.SI ID (00)

189076995

Date of first publication (11)

25.03.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (v tisku)

Trda vezava (v tisku)

COBISS.SI ID (00)

189078531

ISBN-13 (15)

978-961-286-841-3

Date of first publication (11)

25.03.2024

Kako citirati

Oskrbovalne verige znanja: Smernice za zeleni in digitalni prehod. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fl.2.2024