Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave

Avtorji

Mihaela Koletnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge narečjeslovne razprave odpira novo poglavje v slovenski dialektologiji, saj skuša sistematično in s slikovnim gradivom prikazati narečno strokovno besedje, ki zaradi spreminjajočega se načina življenja izginja iz aktivnega besednega zaklada govorcev. Ugotavlja se, da se v jeziku omenjenih strok prepletajo izvirna slovenska poimenovanja izdelkov, orodij, pripomočkov in delovnih postopkov s prevzetimi. Ta so večinoma germanskega izvora, prek nemščine so največkrat prevzeti tudi romanizmi, madžarskih prevzetih izrazov je malo. Avtorica nadaljuje več let stare poskuse dialektologov, da bi s popisi narečnega (tematskega) strokovnega besedja za področje posameznih govorov ali narečij omogočili primerjavo med posameznimi izrazijskimi sestavi v slovenskem narečnem prostoru. To bi omogočilo določitev arealov posameznih leksemov in njihovega pomenskega obsega ter pripomoglo k uresničitvi Riglerjeve zamisli o narečnih (izrazijskih) slovarjih. Pričujoče delo ustreza vsem zahtevanim kriterijem za izdajo znanstvene monografije in pomeni dragocen prispevek za slovensko dialektologijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave
Izdano
2008-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-28-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2008
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,2cm