Grundlagen der Semantik: Dritte Ausgabe

Avtorji

Alja Lipavic Oštir
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5791-9726

Ključne besede:

semantika, jezikovni znak, pomen, prototip, stereotipi, semantične relacije, analiza semantičnih lastnosti

Kratka vsebina

Osnove semantike: Tretja izdaja. Univerzitetni učbenik vsebuje osnovne pojme iz študijskega področja semantike za študente nemškega jezika. Posamezna poglavja se lahko uporabijo v različnih jezikovnih tečajih in drugih študijah. Učbenik predstavlja osnovne pojme in semantiko jezikovnih znakov, ki se nanašajo na posamezne dele govora. Vsak izraz je ponazorjen in opremljen z več nalogami in vajami, ki vključujejo različne jezike. Učbenik ne želi navajati svojega stališča o različnih teorijah v semantiki; cilj je le pojasniti osnovne koncepte in podati nekaj predlogov za nadaljnje študije. Struktura učbenika sledi jezikovnemu sistemu in prinaša nekaj študij primerov (semantika samostalnikov v primerjavi s pridevniki, sintaksa semantike genitivov).

Das vorliegende Universitätslehrbuch bringt Inhalte aus den Bereichen der linguistischen Semantik für Studierende der Germanistik. Einzelne Kapitel können auch im Rahmen anderer Fächer der linguistischen wie auch anderer Studienprogramme eingesetzt werden. Das Lehrbuch erläutert relevante Grundbegriffe und die Semantik der Sprachzeichen hinsichtlich einzelner Sprachebenen. Alle Begriffe werden entsprechend illustriert und von Aufgaben begleitet, in denen Beispiele aus verschiedenen Sprachen vorkommen. Das Lehrbuch nimmt keine Stellung zu einzelnen semantischen Theorien, sondern bringt die Grundinformationen wie auch Vorschläge für das weitere Studium. Seine Struktur ist dem Sprachsystem angepasst, das Lehrbuch enthält aber auch einige Fallstudien (Wortsemantik: Substantivs vs. Adjektiv und die semantischen Genitivinterpretationen).

Biografija avtorja

Alja Lipavic Oštir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Alja Lipavic Oštir, redna profesorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v Sloveniji in na Filozofski fakulteti Univerze sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem. Raziskovalna področja: jezikovni stiki, večjezičnost, jezikovne biografije migrantov, CLIL.

Maribor, Slovenija. E-pošta: alja.lipavic@um.si

Prenosi

Izdano

September 1, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-779-9

COBISS.SI ID (00)

162525187

Date of first publication (11)

2023-09-01

Kako citirati

Grundlagen der Semantik: Dritte Ausgabe. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.8.2023