Študijsko gradivo pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: izbrane teme: Zbirka vaj

Avtorji

Jerneja Prostor
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Lina Burkelc Juras
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

pravo družb, povezane družbe, prenehanje družb, sodni register, gospodarske pogodbe, intelektualna lastnina, konkurenca, statusno preoblikovanje

Kratka vsebina

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je bilo pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu pri predmetu Gospodarsko statusno pravo: Izbrane teme na drugi stopnji bolonjskega študija prava. Cilj tega predmeta je pridobiti integrirano znanje o različnih področjih gospodarskega prava in prava družb, ki je zahtevano pri opravljanju državnega pravniškega izpita. Študenti so zato z vajami v tem gradivu napoteni, da najprej ponovijo teoretično znanje o določeni tematiki, v nadaljevanju pa je zajetih nekaj praktičnih primerov, z reševanjem katerih študenti preverijo, ali so predavano snov pravilno razumeli. Pri reševanju je treba uporabiti Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o sodnem registru (ZSReg), Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2), Zakon o prevzemih (ZPre-1), Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Zakon o zavodih (ZZ), Zakon o zadrugah (ZZad), in druge, ter sodno prakso. Zbirka vaj obsega izbrana vprašanja z naslednjih področij: splošnega dela prava družb, povezanih družb, prenehanja družb, sodnega registra, gospodarskega pogodbenega prava, prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in statusnega preoblikovanja družb.

Biografije avtorja

Jerneja Prostor, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Jerneja Prostor je docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, na Katedri za gospodarsko pravo. Doktorirala je s področja gospodarskega statusnega prava, poučuje in raziskuje pa tudi področje gospodarskega pogodbenega prava. Na gospodarskem oddelku Vrhovnega sodišča RS je več let opravljala dopolnilno delo. Praktične izkušnje je pridobivala z delom na sodišču in v finančnem sektorju.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jerneja.prostor@um.si

Lina Burkelc Juras, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Lina Burkelc Juras je asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, na Katedri za gospodarsko pravo. Raziskuje predvsem področje gospodarskega statusnega prava. Pred tem je praktične izkušnje pridobivala z delom v odvetništvu, kjer je bila kot odvetnica zaposlena v pisarni odvetnika dr. Mihe Šošica.

Maribor, Slovenija. E-pošta: lina.burkelc@um.si

Prenosi

Izdano

August 9, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-761-4

COBISS.SI ID (00)

159062787

Date of first publication (11)

2023-08-09

Kako citirati

Študijsko gradivo pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: izbrane teme: Zbirka vaj. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.5.2023