Toksične snovi v ekosistemih: Urejeni zapiski predavanj

Avtorji

Janja Kristl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0001-5215-0244

Ključne besede:

svinec, živo srebro, radioaktivni izotopi, nitrati, nitriti, policiklični aromatski ogljikovodiki, poliklorirani bifenili, dioksini, furani, organoklorovi pesticidi, cianogeni glikozidi, oksalati

Kratka vsebina

Urejeni zapiski predavanj so namenjeni študentom prvega letnika magistrskega študijskega programa Kmetijstvo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. V uvodnem delu je na kratko opisana zgodovina ekotoksikologije in so razloženi posamezni pojmi. Sledijo poglavja, ki obravnavajo anorganska onesnaževala. Najprej so opisane splošne lastnosti kovin, na kratko so omenjene tehnike odstranjevanja kovin iz kontaminiranih tal, toksičnost in esencialnost kovin ter organokovinske spojine. Podrobneje so obravnavani svinec, živo srebro in radioaktivni izotopi. Od nekovinskih onesnaževal je podrobno obravnavan dušik, in sicer dušikovi oksidi in nitrati. S kroženjem dušika v naravi in njegovo esencialnostjo za rast rastlin študente podrobno seznanijo na prvi stopnji študija. Tukaj obravnavamo predvsem izpostavljenost, dejavnike, ki vplivajo na vsebnost nitratov v živilih, uporabo nitritov in nitratatov kot konzervansov in toksične učinke le-teh. Poglavja, ki sledijo, so namenjena organskim onesnaževalom, od katerih je pozornost namenjena policikličnim aromatskim ogljikovodikom, polikloriranim bifenilom, dioksinom in furanom ter organoklorovim pesticidom. V zadnjem poglavju se seznanimo s pogosteje raziskovanimi naravnimi toksini in podrobneje spoznamo cianogene glikozide in oksalate.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janja Kristl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: janja.kristl@um.si

Prenosi

Izdano

12.07.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-621-1

COBISS.SI ID (00)

114193923

Date of first publication (11)

12.07.2022

Kako citirati

Toksične snovi v ekosistemih: Urejeni zapiski predavanj. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.10.2022