Über Sprachen aus der Perspektive von Gymnasiast*innen aus Slowenien und aus der Slowakei

Avtorji

Alja Lipavic Oštir
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta in Univerza sv. Cirila in Metoda v Trnavi, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Milina Muzikářová
Univerza sv. Cirila in Metoda v Trnavi, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

splošnojezikoslovni pojavi in procesi, sociolingvistika, psiholingvistika, stereotipi, predsodki, estetske preference, identifikacije z jeziki,, jezikovne karte, priporočila

Kratka vsebina

Die Monographie bringt Antworten auf Fragen zur Wahrnehmung und zu Standpunkten bezüglich Sprachen und Sprachvarietäten bei Gymnasiast*innen aus der Slowakei und aus Slowenien. Mithilfe von zwei Forschungsinstrumenten (Umfragen, Sprachkarten) wurden allgemeinlinguistisches, sozio- und psycholinguistisches Wissen, Stereotype, Präferenzen und Identifikationen mit Sprachen und Sprachvarietäten quantitativ und qualitativ analysiert. Die Analysen ergaben folgende Resultate: Slowenisch und Slowakisch als L1 der Mehrheit der Gymnasiast*innen haben eine Prestigeposition, wobei sich Gymnasiast*innen aus Slowenien stark mit (traditionellen) Regionen identifizieren. Nachbarländer und Nachbarsprachen sind in der sprachlichen Welt der Gymnasiast*innen weniger bedeutend, obwohl zugleich eine Art versteckte Mehrsprachigkeit zu beobachten ist. Gymnasiast*innen aus beiden Ländern pflegen gleiche Stereotype über einige europäische Sprachen und sie stimmen den gleichen Vorurteilen, sogar den eurozentristischen, zu. Ästhetisch präferieren sie romanische Sprachen und sie verfügen über wenig allgemeinlinguistisches und psycholinguistisches Wissen wie auch über relativ wenig soziolinguistisches Wissen. Aufgrund aller Resultate formen die Autorinnen Empfehlungen an die Sprachen- und Schulpolitik in beiden Ländern.

O jezikih s perspektive gimnazijcev in gimnazijk iz Slovenije in Slovaške
. Monografija prinaša odgovore na vprašanja o dojemanju jezikov in o stališčih do jezikov in jezikovnih zvrsti pri gimnazijcih in gimnazijkah s Slovaške in iz Slovenije. S pomočjo dveh raziskovalnih orodij (anket, jezikovnih kart) smo kvantitativno in kvalitativno analizirali njihovo splošnojezikovno, sociolingvistično in psiholingvistično znanje, stereotipe, preference ter identifikacije z jeziki in jezikovnimi zvrstmi. Analize so dale naslednje rezultate. Slovenščina in slovaščina imata kot J1 večine gimnazijcev in gimnazijk prestižni položaj, pri čemer se gimnazijci in gimnazijke iz Slovenije močno identificirajo s (tradicionalno) regijo. Sosednje dežele in jeziki so v njihovem jezikovnem svetu manj pomembni, čeprav obenem opažamo neke vrste prikrito večjezičnost. Gimnazijci in gimnazijke iz obeh držav negujejo stereotipe o nekaterih evropskih jezikih in se strinjajo z istimi predsodki, celo z evropocentrističnimi. Estetsko preferirajo romanske jezike ter izkazujejo malo splošnojezikovnega in psiholingvističnega znanja kot tudi relativno malo sociolingvističnega znanja. Na osnovi vseh teh rezultatov smo oblikovali priporočila za jezikovno in šolsko politiko v obeh državah.

Monografija Über Sprachen aus der Perspektive von Gymnasiast*innen aus Slowenien und aus der Slowakei je bila izdana v okviru projekta Jeziki štejejo. Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Logo.png

Logo1.png

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alja Lipavic Oštir , Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta in Univerza sv. Cirila in Metoda v Trnavi, Filozofska fakulteta

Alja Lipavic Oštir je redna profesorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Področja njenega raziskovanja so: večjezičnost, sociolingvistika, migracije, jezikovni stiki med nemščino in slovenščino, CLIL. Je avtorica več znanstvenih monografij, poglavij v znanstvenih monografijah, člankov in prispevkov na konferencah. Kot predavateljica je gostovala na Univerzi v Bernu v Švici, na Univerzi v Vilniusu v Litvi in v okviru Erasmus izmenjav na vrsti univerz v različnih državah. Od leta 2012 predava tudi na podiplomskih programih na germanistiki Univerze sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem, kjer je tudi mentorica na doktorskem študiju. Je vodja mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov in sodelavka v različnih projektih. Aktivna je v tudi jezikovni in šolski politiki v Sloveniji.

Alja Lipavic Oštir ist Professorin für deutsche Sprache an der Philosophischen Fakultät der Universität Maribor. Ihre Forschungsbereiche sind: Mehrsprachigkeit, Soziolinguistik, Migrationen, Sprachkontakte zwischen Deutsch und Slowenisch, CLIL. Sie ist Autorin von mehreren wissenschaftlichen Monographien, Kapiteln in wissenschaschaftlichen Monographien, Artikeln und Symposienbeiträgen. Sie war Gastprofessorin an der Universität Bern in der Schweiz, an der Universität Vilnius in Litauen wie auch an einer Reihe von Universitäten in verschiedenen Ländern im Rahmen des Erasmus Programms. Seit 2012 unterrichtet sie auch am Lehrstuhl für Germanistik an der Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave in der Slowakei, wo sie auch Dissertationen betreut. Sie ist Leiterin von internationalen und nationalen Projekten und Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten. In Slowenien ist sie auch in der Sprachen- und Schulpolitik tätig.

Maribor, Slovenija. E-pošta: alja.lipavic@um.si

Milina Muzikářová, Univerza sv. Cirila in Metoda v Trnavi, Filozofska fakulteta

Milina Muzikářová je sodelavka na germanistiki Filozofske fakultete Univerze sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem ter svetovalka za izobraževanja pri založbi Klett na Češkem in na Slovaškem. Je avtorica člankov in prispevkov na simpozijih na temo novi mediji kot motivacijski faktor pri učenju jezikov. Nemščino je 23 let poučevala na gimnaziji in na trgovski akademiji v Sereďu. Kot učiteljica je vodila programe za izmenjavo s šolami v različnih državah. Je sodelavka projektov na univerzi v Trnavi. Kot svetovalka za izobraževanja vodi seminarje za učitelje nemščine na Slovaškem in Češkem, med njene aktivnosti pa sodi tudi urejanje novih učbenikov.

Trnava, Slovaška. E-pošta: milina.muzikarova@gmail.com

Izdano

16.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-497-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-498-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.07.2021

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.8cm

Kako citirati

Über Sprachen aus der Perspektive von Gymnasiast*innen aus Slowenien und aus der Slowakei. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-497-2