Besedotvorje: Teoretično, praktično in didaktično

Avtorji

Irena Stramljič Breznik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

besedotvorje, teorija, terminologija, poučevanje, tvorjenka, novotvorjenka, samostalnik, pridevnik, glagol

Kratka vsebina

Monografija Besedotvorje: teoretično, praktično in didaktično je  v celoti namenjena tvorbenim vprašanjem slovenskega jezika z omenjenih vidikov, ki so izhodišča za členitev na tri poglavja. Prvo je teoretične narave in prinaša zgoščen pregled tipologije tvorjenk in teoretične pristope v aktualnem slovenskem besedotvorju.  Pozornost je namenjena tudi rojevanju  tistega dela besedotvorne  terminologije v slovenskih slovnicah 19. stoletja, ki jo je vodila metaforizacija.

Drugo poglavje je aplikacija teorije v raziskavah, ki z uporabo sinhronih tvorbenih zakonitosti preverjajo izbrane primere uslovarjanih tvorjenk 18. in 19. stoletja. Enako kot preverjajo potencialne tvorbene vzorce določenega tipa prevzetih besed v sodobnem jeziku in zmožnost  tvorbenega konkuriranja zanje predlaganih domačih ustreznic.  Definiranje primarnih obrazilnih vlog polifunkcijskih obrazil je mogoče le ob opazovanju njihove vloge z diahrone perspektive, tj. od začetkov slovenskega knjižnega jezika do danes.

Tretje poglavje je namenjeno besedotvorju pri poučevanju slovenščine kot prvega oz. drugega in tujega jezika glede na različne ravni znanja, ki mu je pozornost vsaj s stališča  ocene, koliko del je namenjeno temu področju, neupravičeno skopo odmerjena.  Tvorba besed je namreč ena najvitalnejših jezikovnih funkcij, ki ga ohranja živega v vseh njegovih raznolikih področjih delovanja in vlogah, ki jih opravlja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Irena Stramljič Breznik (1963) je redna profesorica za slovenski jezik na Filozofski fakulteti  Univerze v Mariboru. Leta 1987 je diplomirala na študijski smeri slovenski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1991 magistrirala in 1995 tudi doktorirala pri akad. prof. dr. Jožetu Toporišiču s področja besedotvorja. Njeno raziskovalno delo je osredinjeno na slovensko leksikologijo, zlasti besedotvorje, leksikalno pomenoslovje in frazeologijo.

Njena bibliografija obsega več kot petsto petdeset enot, z omenjenih področij je doslej objavila petdeset samostojnih poglavij v monografskih publikacijah in prav toliko izvirnih znanstvenih člankov v za stroko najrelevantnejših domačih in mednarodnih revijah. Doslej je izdala pet znanstvenih monografije Prispevki iz slovenskega besedoslovja (1999),  Besednodružinski slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek za iztočnice na B (2004), Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom (2010), Medmeti v slovenskem jeziku  (2014), Med besedo in besedno zvezo (2018) in tri strokovne monografije: prvo Ko cvetje spregovori jezikoslovcu (2008) v eno- in drugi dve Tako je bolje (2008) in Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika (2014) v soavtorstvu. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.stramljic@um.si

Izdano

29.09.2020

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-380-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-380-7

COBISS.SI ID (00)

27202307

Date of first publication (11)

29.09.2020

Dimenzije

16cm x 23cm x 1,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Besedotvorje: Teoretično, praktično in didaktično (Vols. 136). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/500