Med besedo in besedno zvezo

Avtorji

Irena Stramljič Breznik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

leksikologija, besedotvorje, frazeologija, korpusna lingvistika, kognitivna slovnica, lingvokulturologija

Kratka vsebina

Naslov monografije Med besedo in besedno zvezo izpostavlja njeno leksikološko fokusiranost, saj se del naslova, vezanega na besedo, povezuje z besedotvorjem, del naslova, vezanega na besedno zvezo, pa s frazeologijo, oboje hkrati pa vključuje tudi korpusno analizo. Odnos med besedo in besedno zvezo je v monografiji tematiziran skozi obe temeljni poglavji, ki pa ju hkrati povezuje še tretja dimenzija, in to je lingvokulturološki interpretativni pristop, ki skuša skozi jezik odkrivati kulturno pogojeno sliko sveta določene jezikovne skupnosti. Monografija temu vidiku sledi ne samo v leksikološkem poglavju, ko v prepletu etnoloških, semantičnih, frazeoloških podatkov, ki jih črpa bodisi iz nespecializiranega (Gigafida) bodisi specializiranega korpusa (TURK), razmišlja o mestu izbranih jezikovnih enot, kot so kaša, kokoš, voda, odlika in odličnost, ampak skuša nekatere prvine kognitivnega pogleda na jezik prenesti tudi na področje besedotvorja, kar je v slovenskem prostoru novost. Glede na morfemsko in sploh tvorbeno fleksibilnost slovenskega jezika ta pristop odpira neslutene možnosti novih interpretacij in pogledov na tvorjenke kot jezikovne izraze, ki jih kognitivna lingvistika razume kot simbole, nastale s povezavo med fonološko in semantično strukturo.

Biografija avtorja

Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.stramljic@um.si.

Izdano

November 16, 2018

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-210-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-210-7

COBISS.SI ID (00)

95492865

Date of first publication (11)

2018-11-16

Dimenzije

23cm x 17cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2018). Med besedo in besedno zvezo: Vol. ZORA 128. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/365