Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes

Avtorji

Matjaž Klemenčič
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Aleš Maver
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Igor Žiberna (kartograf)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Zmago Drole (kartograf)
Inštitut za narodnostna vprašanja

Ključne besede:

migracije, stalna naselitev, imigracijska politika, Indoevropejci, množične selitve, migrantska kriza 2015, druga svetovna vojna

Kratka vsebina

Osnovni namen pričujoče monografije je podati strnjen prikaz glavnih selitvenih procesov v človeški zgodovini. Besedilo je razdeljeno na dva glavna dela. Prvi je posvečen osrednjim migracijskim tokovom v svetovni zgodovini od arheoloških obdobij do danes. Drugi, krajši del se osredotoča na Slovenijo tako kot na cilj migracij kot na deželo, od koder so se ljudje v zgodovini množično izseljevali. V prvih poglavjih prvega dela so predstavljeni nekateri temeljni pojmi, rabljeni v knjigi. Pozneje je snov urejena predvsem ob upoštevanju kronološkega okvira. Nespregledljivi vpliv teh selitvenih procesov na današnjo jezikovno podobo sveta je gotovo zadosten razlog za vključitev obsežnejše predstavitve migracij zgodnjih govorcev indoevropščine. Eno od temeljnih poglavij v knjigi pa je posvečeno velikim migracijskim valovom v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku, saj še vedno skoraj ni moč preceniti pomena omenjenih procesov za današnjo Evropo.

Razvoj v nekaterih osrednjih deželah in regijah priseljevanja je deležen ločene obravnave za čas od 19. stoletja naprej. Pri tem največ pozornosti velja ZDA, Kanadi, Latinski Ameriki in zahodni Evropi. Podrobno so predstavljeni ne le izvor priseljencev in vzroki za njihove selitve, marveč tudi razvijajoča se politika do priseljevanja v državah gostiteljicah. Omenjenemu vzorcu monografija sledi vse do konca prvega dela. Kronološki okvir do neke mere opusti predvsem, da bi poudarila poseben pomen, ki so jo za zgodovino selitev imele druga svetovna vojna in njene posledice. Zadnje poglavje prvega dela, posvečeno razvoju v najnovejši dobi, je seveda osredinjeno ob dveh temeljnih procesih, ob migracijskih tokovih, ki jih je povzročilo politično in gospodarsko odpiranje marsikje v svetu po letu 1989, in ob sedanji begunsko-migrantski krizi, ki se je začela sredi pričujočega desetletja.

V drugem, krajšem delu monografije je snov razporejena precej drugače. Kronološki okvir se v glavnem umika razmisleku o vlogi slovenskih zgodovinskih dežel v selitvenih procesih skozi čas.

Biografije avtorja

Matjaž Klemenčič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.klemencic@um.si.

Aleš Maver, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: ales.maver@um.si.

Igor Žiberna (kartograf), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.ziberna@um.si.

Zmago Drole (kartograf), Inštitut za narodnostna vprašanja

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: zmago.drole@inv.si.

Izdano

December 4, 2017

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-116-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-116-2

Date of first publication (11)

2017-12-04

Dimenzije

17cm x 24cm x 2,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2017). Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes: Vol. ZORA 124. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/298