Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji

Avtorji

Boštjan Brezovnik
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-8297-9862
Žan Jan Oplotnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2030-2703
Franjo Mlinarič
Univerza Kozminski

Kratka vsebina

V Sloveniji je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Kot izhaja iz odločitve Ustavnega sodišča RS, ni dvoma, da mora zakonodajalec za urejanje odvetništva sprejeti zakon, vendar pri zakonskem urejanju zakonodajalec vedno trči ob ustavno zahtevo, da je odvetništvo samostojno in neodvisno. Tako mora zakonodajalec pri zakonskem normiranju odvetništva sicer urediti vprašanja samostojnosti in neodvisnosti in s tem tudi vprašanja določanja odvetniške tarife, vendar mora določena vprašanja prepustiti avtonomnemu urejanju znotraj odvetniškega poklica. Z odvetniško tarifo se ne določa obvezna cena odvetniških storitev saj se odvetnik s stranko lahko vselej dogovori drugače, kot to določa tarifa. Je pa tarifa zavezujoča, kadar sodišče določa obveznost plačila stroškov odvetnika stranki, ki je v sporu uspela. Z našo raziskavo empirično dokazujemo, da obstoječa odvetniška tarifa v Sloveniji neupravičeno izčrpava manjše odvetniške pisarne, ki zagotavljajo učinkovito pokritost z mrežo odvetniških storitev za prebivalstvo in manjša podjetja. S tem je ogrožena tudi ekonomska samostojno in neodvisnost odvetniških pisarn ter nedopustno omejena pravica do učinkovitega sodnega varstva za tiste stranke, ki so v postopku uspešne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AnwBl - Anwaltsblatt (2013) Gedanken zur Kostenrechtsmodernisierung I: Die

Rechtsanwaltsvergütung. Tatsachen, Anforderungen, Probleme und Vorschläge für zukünftige RVG-Anpassungen (Köln: Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian).

BMJV. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2016) Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG, dostopno na: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rvg/gesamt.pdf (12.12.2016).

BS. Banka Slovenije (2001) Kako se bo zniževala inflacija?, Prikazi in analize, 9/2. F.

Drenovec (april 2001) (Ljubljana: Banka Slovenije).

Canton, E., Ciriaci, D. & Solera, I. (2014) The Economic Impact of Professional Services

Liberalisation, Economic papers 533 (Brussels: EC – European Commission).

CE. Council of Europe (2016) European judicial systems – Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No. 23. Edition 2016 (2014 data), dostopno na: http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%2 0Study%2023%20report%20EN%20web.pdf (19.11.2016).

DeStatis (2016) Baza statističnih podatkov.

DeStatis (2012) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Rechts- und

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2008 (Wiesbaden: Statistisches Bundesamt). DeStatis (2012) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Rechts- und

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2009 (Wiesbaden: Statistisches Bundesamt). DeStatis (2012) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Rechts- und

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2010 (Wiesbaden: Statistisches Bundesamt). DeStatis (2013) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Rechts- und

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2011 (Wiesbaden: Statistisches Bundesamt). DeStatis (2014) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Rechts- und

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2012 (Wiesbaden: Statistisches Bundesamt). DeStatis (2015) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Rechts- und

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2013 (Wiesbaden: Statistisches Bundesamt). DeStatis (2016) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Rechts- und

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2014 (Wiesbaden: Statistisches Bundesamt). Dodič, J. (2014) Regulirane cene – Oblikovanje, spremljanje ter njihov vpliv na inflacijo

(Ljubljana: UMAR).

EC. European Commission (2016) Study on the functioning of judicial systems in the EU

Member States - Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 2010-2012-2013-2014. CEPEJ. Strasbourg, 14 March 2016 (Brussels: European Commission).

EC. European Commission (2016) The 2016 EU justice scoreboard. Directorate-General

for Justice and Consumers (Brussels: European Commission).

EC. European Commission (2012) The economic impact of the Services Directive: A first

assessment following implementation (Brussels: European Commission). EUROSTAT (2016).

Lee. R. G. (2010) Liberalisation of legal services in Europe: Progress and Prospects,

Legal studies, 30(2), str. 186-207.

Mlinarič, F., Oplotnik, Ž. & Brezovnik, B. (2016) Key economic parameters for an

optimal pharmacy network in a regulated environment, Transylvanian Review of Administrative Sciences, , 49 E, str. 60-77.

MP. Ministrstvo za pravosodje. Statistični bilten ministrstva za pravosodje. Dostopno na:

[http://www.gov.si/mp/].

MPJU. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012) Strategija pravosodje 2020

(Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje).

Olesen, H. B. & Nielsen, C. K. (2006) The Legal Profession - Competition and

Liberalisation (Brussels: Copenhagen Economics).

OZS. Odvetniška zbornica Slovenije (2017) Interni podatki.

Soldan Institut (2013) Geganken zur Kostenrechtsmodernisierung I: Die

Rechtsanwaltsvergütung; Tatsachen, Anforderungen, Probleme und Vorschläge für zukünftige RVG-Anpassungen (Köln: Dr. Matthias Killian).

SOSTAT. Sodna statistika. Dostopno na: http://www2.mp.gov.si/sostat/index.html. SURS. Statistični urad Republike Slovenije. Podatki o demografiji prebivalcev in

podjetij. Dostopno na: http://pxweb.stat.si.

SURS (2015) Nacionalni račun o gospodarski krizi v Sloveniji (Ljubljana: SURS). Šturm, L. (ur.) (2002) Komentar Ustave Republike Slovenije (Ljubljana: Fakulteta za

podiplomske državne in evropske študije).

Šturm, L. (ur.) (2011) Komentar Ustave Republike Slovenije – dopolnitev A (Ljubljana:

Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije).

Vlada RS (2007) Predlog Zakona o spremembah o dopolnitvah Zakona o odvetništvu

/ZOdv-B/ (Ljubljana: Vlada RS).

Vlada RS (2008) Predlog Zakona o odvetniški tarifi (Ljubljana: Vlada RS).

VSRS. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (2015) Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč (Ljubljana: Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

Naslovnica za Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji
Izdano
2017-08-02

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-042-4
Date of first publication
2017-08-02
Dimenzije
17cm x 23cm x 0,6cm