Klinični priročnik za študente splošne medicine

Avtorji

Matic Mihevc
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4041-8682

Ključne besede:

propaedeutics, medical history, physical examination, internal medicine, ecg, propedevtika, anamneza, telesni pregled, interna medicina, ekg

Kratka vsebina

Klinični priročnik je namenjen vsem študentom splošne medicine, ki se tako ali drugače srečujejo z bolniki izbranega področja medicine (interna medicina, kirurgija, pediatrija, otorinolaringologija, psihiatrija, oftalmologija, nevrologija, dermatovenerologija, ginekologija, infekcijske bolezni, urgentna medicina, družinska medicina). Veščine kakovostnega jemanja anamneze, izvedbe kliničnega statusa in ostalih kliničnih veščin predstavljenih v knjigi (interpretacija ekg, rentgenskega posnetka prsnega koša, acidobaznega ravnotežja; pisanje recepta, napotnice, delovnega naloga; odvzem arterijske krvi, vstavljenje urinskega katetra pri bolniku, odvzem venske krvi na roki, izvedba rektalnega pregleda), so ključne za uspešno postavitev diagnoze. Klinični priročnik je zasnovan kot opomnik in ni nadomestilo za strokovno literaturo izbranih področij. Študentom služi kot pripomoček k uspešnejšemu in samozavestnejšemu pristopu k bolnikom, hkrati pa študente spodbuja, da svoje znanje utrjujejo, dopolnjujejo in kritično vrednotijo tudi izven njegovega obsega ter se s pomočjo svojih mentorjev usposobijo za pravilno opravljanje postopkov zapisanih v priročniku. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Burja S. Novorojenček: nekaj posebnosti prvih 30 dni življenja. Maribor: Uni-verza v Mariboru, Medicinska fakulteta; 2013; 52-56.

Carusi DA. The gynecologic history and pelvic examination [Internet]. 2016 [Citirano: 9. 12. 2016]. Dostopno na: http://www.uptodate.com/contents/the-gynecologic-history-and-pelvic-examination

Gerhard K. Lang, et al. Augenheilkunde. 5. izdaja. Stuttgart: Thieme; 2014; 20 – 31.

Hočevar Boltežar IR. Anamneza in preiskava v otorinolaringologiji. Ljubljana, Slovenia: Med.Razgl. 2007; 46: 175-185.

Kansky A., Miljković J. et al. Kožne in spolne bolezni (2. dopolnjena izdaja). Ljubljana: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2009.

Kržišnik C. et al. Pediatrija. Prva izdaja. Ljubljana: DZS; 2014; 44-52.

Lavrič, A., Janko M. Klinična nevrološka preiskava. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2007.

Pravno-informacijski sistem. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izda-janju zdravil za uporabo v humani medicini. [internet]. Ljubljana: Služba Vla-de Republike Slovenije za zakonodajo. 5. september 2008. Pridobljeno iz: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8737.

Probst RU, Grevers GE, Iro HE. Basic Otorhinolaryngology. 2nd edition. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag. 2006.

Sinkovič A, Voga G. Izbrana poglavja o srčno-žilnih boleznih. 1. izdaja. Mari-bor:Medicinska fakulteta. 2015.

Smrkolj V. Kirurgija. Ljubljana: Grafika Gracer, d.o.o; 2014.

Škodlar B. Psihiatrični pregled. Med Razgl [Internet] 2007. [Citirano: 22. 11. 2016.];46:273-283. Dostopno na: http://medrazgl.si/arhiv/mr07_3_07.pdf.

Takač I, Geršak K, Takač I, Geršak K, Borko E, Rakar S et al. Ginekologija in perinatologija. 1st ed. Maribor: Medicinska fakulteta; 2016.

Townsend C Sabiston D. Sabiston textbook of surgery. 19th ed. Philadelphia: Saunders; 2012.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Navodilo za uveljavljanje pra-vic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zava-rovanju. [internet]. Ljubljana, 10. december 2010. Pridobljeno iz: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_stori-tev/pravice_ specialisticne/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo-8zizQx8HT08DQw9LPyc3Aw8jYMtPD0DLQ0NnA31C7IdFQEgZDYQ/.

Izdano

05.09.2016

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-006-6

Date of first publication (11)

2016

Dimenzije

15cm x 21cm x 0,3cm

Kako citirati

Klinični priročnik za študente splošne medicine. (2016). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/189