Razvojni potenciali slovenskega podjetništva: Slovenski podjetniški observatorij 2011/12

Avtorji

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Romana Korez Vide, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tjaša Štrukelj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Lidija Hauptman, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetniška demografija, • EU-27 nefinančni sektor gospodarstva, kreativne in kulturne industrije, inovativnost podjetij, enotni trg, Companies Demography, EU-27 Non-Financial Business Sector, Creative and Cultural Industries, Innovativeness of Companies, Single Market

Kratka vsebina

V monografiji smo najprej analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji leta 2010, nato pa smo za leto 2008 primerjali ključne podatke za podjetja iz Slovenije in EU-27 v dejavnostih industrije, trgovine in storitev. Dodaten vpogled v izbrane dejavnosti smo dobili z analizo dejavnosti kulturnih in kreativnih industrij v Sloveniji in primerjalno z izbranimi evropskimi državami, kjer smo ugotovili, da se le-te v Sloveniji šele razvijajo. V tretjem poglavju monografije smo proučili inovacije, njihov pomen za izboljšanje konkurenčnega položaja slovenskih podjetij in potrebe po njihovem spodbujanju z ustreznim izobraževanjem in ukrepi ekonomske politike. V zadnjem poglavju smo analizirali učinkovitost delovanja enotnega trga Evropske unije, ki je ključnega pomena za evropsko gospodarsko rast in razvoj podjetij. Indikatorji enotnega trga iz podatkovne baze Evropske komisije SBA Fact Sheet 2010/11 kažejo, da Slovenija dosega boljše rezultate v primerjavi s povprečjem EU-27 na področju enotnega trga.

Izdano

April 1, 2012

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-11-6

COBISS.SI ID (00)

69329665

Date of first publication (11)

2012-04-01

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2012). Razvojni potenciali slovenskega podjetništva: Slovenski podjetniški observatorij 2011/12: Vol. SPO 2011/12. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/161