Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages : form and role

Avtorji

Irena Stramljič Breznik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

O manjšalnicah lahko povemo vse zelo na kratko: podstavni besedi je dodano obrazilo, tvorjenka pa s tem dobi nov pomen ali postane čustveno ali še na kak način zaznamovana. Le teoretično jemljemo osnove in jim glede na besednovrstno pripadnost dodajamo ustrezna obrazila, dejansko pa stroka proučuje že oblikovane tvorjenke in z upoštevanjem njihovih pomenov in pomenskih odtenkov (v boljših slovarjih je to storjeno z označevalniki in tudi pojasnili) presoja razmerja med njimi, pogostnost in konkurenčnost tipov tvorjenk, pomenske in druge spremembe v času, v posameznih jezikih tudi pokrajinske razlike, ki se jih spet da spremljati v preteklost, njihove različke pa v stikih z drugimi jeziki in kulturami, in besedotvornemu zanimanju se priključuje tudi etimologija. Ko se besedotvorci osredotočijo na manjšalnice kot enega od rezultatov besedotvornih postopkov, in sicer v slovanskih jezikih ali v slovenščini kot enem od njih, kot je v pričujoči monografiji, nastane poučno, vabljivo in za prihodnje raziskave sijajno delo. Priča o raziskovalni privrženosti in strasti, spodbuja čudenje in z množico primerov omogoča novo radovednost. V kaki prihodnji slovenski slovnici bodo lahko bolj sistematično zajeti manjšalni pojavi, ki doslej niso bili, in njeni avtorji bodo imeli seči po čem, da iz skupne slovnične zavesti odpravijo dosedanje vrzeli. Velik zbornik o majhnih stvareh, ki so jih avtorji pod srečno uredničino roko naredili mogočne.

Izdano

October 1, 2015

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6930-34-5

COBISS.SI ID (00)

85490945

Date of first publication (11)

2015

Dimenzije

17cm x 23cm x 6,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2015). Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages : form and role: Vol. ZORA 113. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/136